Reklama

Jesteś uczestnikiem kolizji drogowej lub wypadku masz pewne prawa i obowiązki

A A A
Janusz Pawlak

Dodano: 09-11-2016

Jesteś uczestnikiem kolizji drogowej lub wypadku masz pewne prawa i obowiązki

Rzeki samochodów na naszych drogach powodują, iż każdy z nas narażony jest na udział w kolizji lub wypadku drogowym. Uczestnictwo w takim zdarzeniu nakłada na nas określone prawa i obowiązki. Warto je znać lub sobie przypomnieć. Pomoże nam w tym nasz ekspert, Marek Piskur, prowadzący w Rzeszowie agencję PZU.

Co musimy zrobić w razie uczestniczenia w kolizji lub wypadku drogowym.

Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu.

• nigdy nie oddalaj się (nie uciekaj) z miejsca zdarzenia,

• zatrzymaj pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• ustaw trójkąt ostrzegawczy,

• usuń pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitych ani rannych,

• na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku (w kolizji) podaj swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Rada praktyczna

Sprawa jest prosta, jeśli w wyniku wypadku nikt nie został ranny, ani nie zginął – nie musimy wówczas wzywać policji. Dokonujemy oględzin samochodu i sporządzamy dokumentację fotograficzną uszkodzonych elementów oraz samego miejsca zdarzenia.

Policję wzywamy, gdy są zabici lub ranni, istnieje podejrzenie, że jeden z uczestników zdarzenia jest pijany, nie wiadomo, kto jest winien albo sprawca nie przyznaje się do winy, sprawca nie ma polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC (lub nie chce takich danych podać).

Policję wzywamy również w sytuacji kolizji (wypadku) z pojazdem z zagranicy.

Obowiązek spisania oświadczenia należy do sprawcy wypadku

Najważniejsza jest poprawność zapisu numeru rejestracyjnego i danych osobowych sprawcy (także właściciela pojazdu). Sprawca nie może odmówić sporządzenia oświadczenia. Jeśli nie chce go sporządzić, poszkodowany musi wezwać policję. Jest to konieczne zwłaszcza wówczas, gdy sprawca odmawia uznania swojej winy lub podejrzewasz, że jest pod wpływem alkoholu.

W przypadku kolizji drogowej jej uczestnicy, jeśli chcą się obyć bez powiadamiania policji, powinni ustalić pomiędzy sobą, który z nich jest sprawcą kolizji i spisać oświadczenie.

Rada praktyczna

Przyda się w samochodzie wzór oświadczenia sprawcy wypadku drogowego. Możemy go otrzymać u agenta ubezpieczeniowego lub pobrać z Internetu. Jeśli nie mamy gotowca, wystarczy zwykła kartka papieru, na której spisujemy oświadczenie.

Pamiętajmy też o świadkach zdarzenia. Jeśli ktoś widział, co się stało, warto spisać jego dane (również w oświadczeniu).

Jeżeli w wypadku ktoś zostanie ranny bądź będą ofiary śmiertelne

Na kierowcy oraz pasażerach spoczywają wtedy dodatkowe obowiązki. Ich niedopełnienie grozi odpowiedzialnością karną. Zawsze jesteśmy zobowiązani do:

• udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,

• wezwania pogotowia ratunkowego lub policji,

• niepodejmowania czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (zacieranie śladów, niejednokrotnie nawet niezamierzone),

• pozostania na miejscu wypadku; w sytuacji, gdy wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się, powinniśmy niezwłocznie powrócić na miejsce zdarzenia.

Zgłoszenia szkody dokonuje poszkodowany

Może to zrobić na 3 sposoby:

• osobiście – w najbliższej placówce, centrum likwidacji szkód towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy,

• przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy,

• za pośrednictwem Internetu – przez stronę internetową towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy.

Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek w ciągu 7 dni (od dnia powiadomienia o szkodzie) przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania. Musi także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty winien dostarczyć, by możliwe było ustalenie odszkodowania.

Rada praktyczna

1. Nie należy naprawiać samochodu przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń i przeprowadzeniem oględzin przez przedstawiciela (rzeczoznawcę) ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Oczywiście niewielkie, konieczne naprawy umożliwiające dalszą jazdę są dopuszczalne, ale przed zmianą stanu pojazdu wykonajmy dokumentację fotograficzną (choć nie ma takiego obowiązku), która będzie pomocna w dalszym postępowaniu.

2.Oprócz odszkodowania za szkodę na mieniu (np. uszkodzony samochód), dodatkowo możesz starać się o zwrot kosztów z powodu:

• spadku wartości handlowej samochodu,

• utraconych dochodów, bo pojazd służył do działalności gospodarczej,

• najmu pojazdu zastępczego,

• konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych samochodu.

3. Przy braku ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – tam też zgłaszamy szkodę.

Ile musimy poczekać na odszkodowanie – pieniądze?

Reklama

• 30 dni – to termin na wypłatę odszkodowania – licząc od dnia poinformowania firmy ubezpieczeniowej o szkodzie. W przypadku braku decyzji o przyznaniu odszkodowania ubezpieczyciel zobowiązany jest do poinformowania klienta na piśmie o przyczynach uniemożliwiających wypłatę oraz do wypłacenia tzw. kwoty bezspornej.

• 14 dni – ma zakład ubezpieczeń na wypłacenie całości odszkodowania od dnia ustalenia odpowiedzialności.

• 90 dni – jest to maksymalny termin wypłaty całości odszkodowania.

Rada praktyczna

Każdy poszkodowany ma prawo wglądu do akt szkodowych. Ubezpieczyciel nie może odmówić ich wydania.

Sprawca uciekł z miejsca wypadku

Jak wtedy starać się o odszkodowanie? Najpierw informujemy o tym zdarzeniu policję (bo to przestępstwo). Następnie zgłaszamy szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, które ma w swojej ofercie polisy OC. Może to być np. za pośrednictwem firmy, w której jesteś ubezpieczony. Ważne, abyśmy mieli zidentyfikowany pojazd, bo bez tego UFG nie w każdej sytuacji będzie zaspokajał roszczenia.

To powinieneś wiedzieć. Decydują orzecznicy

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu poniesiony w wyniku wypadku, orzecznicy towarzystw ubezpieczeniowych posiłkują się tabelą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 roku. Jednakże każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, stosując wewnętrzne tabele. W teorii kwota odszkodowania nie może być symboliczna i powinna stanowić odczuwalny zastrzyk finansowy dla poszkodowanego. Odszkodowanie powinno wyrównać straty związane z pogorszeniem sytuacji życiowej i materialnej po wypadku. Nie ma jednak przepisów, które szczegółowo i konkretnie by to regulowały.

Rada praktyczna

Wysokość odszkodowania zależna jest od rodzaju doznanych w wypadku obrażeń, czasu trwania leczenia i rehabilitacji, wpływu wypadku na normalne życie poszkodowanego i aktywność zawodową.

To powinieneś wiedzieć. Czy warto powierzać swoją sprawę o odszkodowanie kancelarii adwokackiej?

Kancelarie odszkodowawcze żyją z prowizji i z tego powodu interesują się głównie sprawami, w których stawka jest wysoka. Prowizje kancelarii zwykle wahają się między kilkunastoma a kilkudziesięcioma procentami wywalczonej kwoty.

Kancelarie odszkodowawcze nie pobierają prowizji jedynie od zadośćuczynienia, ale od wszystkich uzyskanych świadczeń, czyli np. od renty również.

Jeżeli w czasie prowadzenia sprawy, pracownik kancelarii proponował Ci pomoc przy leczeniu i m.in. oferował dowóz na rehabilitację (bo i takie usługi również są na porządku dziennym – wszystko po to, aby zdobyć i zatrzymać klienta), nie robił tego za darmo. W efekcie może się okazać, iż zapłacisz kancelarii nie 40. a 60 tys. zł z przyznanej Ci kwoty 100 tys. zł. I być może tyle samo otrzymałbyś bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Rada praktyczna

Opłaca się powierzyć sprawę kancelarii, jeśli mamy naprawdę duże szanse na odszkodowanie. Trzeba pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z umową, bo w niej będą określone stawki prowizji oraz wszelkie kwoty, które kancelaria będzie chciała od Ciebie pobrać. Skonsultuj się także z niezaangażowanym w sprawę prawnikiem i opowiedz o swojej sytuacji. Być może okaże się, że nie ma sensu zawieranie umowy z kancelarią, ponieważ bez problemu otrzymasz należne Ci środki. Dlaczego masz oddawać komuś kilkadziesiąt procent odszkodowania, które uzyskasz bez większych problemów, działając samodzielnie?

Powierzając sprawę kancelarii nie będziesz mógł złożyć skargi, bo kancelarie odszkodowawcze nie podlegają Rzecznikowi Finansowemu ani KNF. Jedyną instytucją, do której będziesz się mógł poskarżyć jest UOKiK.

To powinieneś wiedzieć. Kiedy przedawniają się roszczenia?

Roszczenie z umowy ubezpieczenia przedawnia się z upływem trzech lat (art. 819. §1 kodeksu cywilnego). Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jednakże w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego od ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego do tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Większość roszczeń związanych z wypadkami samochodowymi wynika z czynów niedozwolonych (deliktów). Zgodnie z art. 422. §1 roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Jeśli jednak szkoda wynikła z przestępstwa, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, zgodnie z art. 422. §2 kodeksu cywilnego.

KOMENTARZE

Odłóż telefon

Badania pokazują, że wykonywanie połączeń przez kierowcę trzymającego telefon w dłoni podczas jazdy dwukrotnie zwiększa ryzyko wypadku. Z kolei czytanie i wysyłanie wiadomości zwiększa to ryzyko aż 6-krotnie. Obecnie kierowcy nie tylko dzwonią i wysyłają...

Zawsze pytaj o auto zastępcze - ubezpieczyciel nie robi nam łaski

Niejeden zmotoryzowany, za sprawą udziału w kolizji czy wypadku drogowym, traci możliwość korzystania ze swojego auta. Co wtedy? Dzwonimy do rodziny, przyjaciół...

zobacz więcej
Reklama

Nowe Renault MEGANE R.S.

Od premiery na Salonie Samochodowym we Frankfurcie we wrześniu 2017 roku, Nowe Renault MEGANE R.S. jest...

NOWA Dacia Duster: PRAWDZIWY SUV JUŻ OD 39 900 ZŁ

Ceny auta zaczynają się od 39 900 zł w wersji...

Autem na narty - o czym pamiętać?

Rozpoczął się okres ferii zimowych, a tym samym rodzinnych wyjazdów na narty. Jeżeli taka podróż ma odbyć się samochodem, warto zastanowić się nad sposobem przetransportowania nart, a także przygotować się do jazdy po...

Nowy Golf Sportsvan już dostępny w przedsprzedaży

We wrześniu podczas Międzynarodowej Wystawy Samochodowej (IAA) Volkswagen zaprezentował Golfa Sportsvana po liftingu. Model ten jest wyposażony w jeszcze więcej systemów asystujących oraz w...

Nowy Jeep Compass

Nowy Jeep Compass - kompaktowy SUV 4x4 zapewniający niezrównane możliwości terenowe, światowej klasy dynamikę jazdy oraz wyróżniającą się, autentyczną stylistykę Jeepa.

Reklama

Dacia Sandero po raz szósty z rzędu zdobyła prestiżowy tytuł w konkursie ,,What Car?"

Dacia Sandero zdobyła tytuł Najlepszego małego samochodu za mniej niż 12 000 funtów. To już szósty z rzędu tytuł...

Renault Zoe, najlepiej sprzedający się samochód elektryczny w Europie

Renault zaprezentowało nowy silnik elektryczny R110 i model ZOE gamę 2018. Ten najlepiej sprzedający się w Europie samochód elektryczny będzie pierwszym...

BMW X2. Nowy kompaktowy model X

Jeszcze przed rokiem jako BMW X2 Concept Car był prezentowany i szeroko chwalony przez media na Paryskim Salonie Samochodowym, a dziś jako pierwszy pojazd BMW typu Sports Activity Coupé (SAC) w klasie kompaktowej premium jest gotowy na...

Pięć gwiazd Mazdy na Salonie Samochodowym w Genewie

Stoisko Mazdy podczas 88. Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie będzie obfitować w nowości. Już w przyszłym miesiącu Genewa będzie miejscem światowej premiery nowej Mazdy6 Sport...

Renault Grand Scenic wybrane najlepszym vanem

Renault Grand Scenic otrzymało nagrodę Auto Lider 2017 w kategorii VAN. W głosowaniu wzięło udział 159 000 czytelników "Motoru" i "Auto Moto".

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY