Reklama

Niezgłoszenie pracownika do urzędu skarbowego

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Ines Borkowska)

Dodano: 09-04-2018

Niezgłoszenie pracownika do urzędu skarbowego

Niezgłoszenie pracownika do urzędu skarbowego może być powodem wygaśnięcia decyzji ustalającej wysokość podatku w formie karty podatkowej. W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika „na czarno”, jest to wystarczająca podstawa do odebrania mu prawa do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia na podstawie karty podatkowej i obliczenia na zasadach ogólnych podatku za czas przepracowany przez niezgłoszonego pracownika. Zgodnie z przepisami, osoby korzystające z rozliczenia w formie karty podatkowej muszą zawiadomić urząd skarbowy o zatrudnieniu nowego pracownika w ciągu 7 dni. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do pozbawienia prawa do rozliczania podatku na preferencyjnych zasadach.

Wyrok NSA z 14 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 773/16

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Ines Borkowska)

Powyższy wyrok ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców rozliczających się poprzez kartę podatkową, która stanowi zryczałtowaną, najprostszą formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przeznaczoną dla prowadzących działalność zarobkową w mniejszych rozmiarach. Podatnik, który zdecyduje się ją stosować, zwolniony jest z szeregu obowiązków przewidzianych dla innych form opodatkowania, niemniej jak wyraźnie potwierdził wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r., na podatniku tym ciążą również określone obowiązki, których niedopełnienie będzie skutkować wygaśnięciem decyzji ustalającej wysokość podatku w formie karty podatkowej.

Podatnik, który wybrał taką formę opodatkowania zobligowany jest do zastosowania się do wymogów przewidzianych w przepisach rozdziału 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2157, dalej jako u.z.p.d.o.f.). Przepisy te regulują obowiązek udzielenia przez podatnika informacji organom podatkowym w zakresie wszelkich zamian, które nastąpiły u niego, a które mogą mieć wpływ na możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej, jak również na ustaloną wysokość opodatkowania. Konsekwencją zaniedbania tych obowiązków jest utrata prawa do korzystania z tej formy opodatkowania i powstanie obowiązku płacenia podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych.

Zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 pkt 1 i 3 u.z.p.d.o.f., w sytuacji, gdy podatnik poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w tej formie, bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej lub nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 36 ust. 7 u.z.p.d.o.f., o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia (...), naczelnik urzędu skarbowego stwierdza wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej (zob. też: S. Babiarz, S. Bogucki, A. Dumas, R. Pęk, S. Presnarowicz, J. Pustuł, Ryczałty w prawie podatkowym, Warszawa 2012, s. 257 i n.).

Reklama

W analizowanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie miał wątpliwości, że Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił, iż zaistniała przesłanka do wydania decyzji o wygaśnięciu decyzji w sprawie ustalenia podatnikowi wysokości stawki karty podatkowej. Zebrane przez organy podatkowe dowody i przedstawione okoliczności sprawy świadczyły bowiem o tym, że podatnik przez 3 lata zatrudniał nielegalnie w prowadzonym przez siebie zakładzie wulkanizacyjnym pracownika i że o tym fakcie nie powiadomił, w formie pisemnej i w ustawowym terminie organu podatkowego.

Podatnik kwestionowałmożliwość wzięcia pod uwagę materiałówzgormadzonych w innych postępowaniach jako dowody w postępowaniu podatkowym. Podatnik twierdził, że urząd skarbowy nie może pozbawiać go karty podatkowej na podstawie nierzetelnie zebranych przez Straż Graniczną dowodów, bo w ten sposób narusza zasady postępowania podatkowego.Kluczowym dowodem w sprawie były bowiem zeznania tego pracownika, złożone w postępowaniu przed funkcjonariuszem Straży Granicznej, które to dokumenty zostały przez organ podatkowy włączone do materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym. Ponadto pracownik ten został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, podczas pracy w zakładzie wulkanizacyjnym skarżącego. Podatnik, kwestionując powyższe ustalenia faktyczne oraz prawidłowość przeprowadzonego w sprawie postępowania podatkowego, zarzucał, że naruszono jego prawo do czynnego udziału w postępowaniu poprzez nieuwzględnienie wniosku o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania pracownika w jego obecności.

W ocenie Naczelnego SąduAdministracyjnego, prawidłowe było stanowisko Sądu pierwszej instancji stwierdzające, że włączenie do materiału dowodowego dokumentu w postaci zeznań osób, składnych w toku dochodzenia prowadzonego przez Straż Graniczną, nie naruszona art. 181 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, dalej: o.p.).

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał bowiem, że w przypadku dowodów uzyskanych bez udziału strony, przez włącznie do akt sprawy protokołów przesłuchań z innych postępowań, zasada czynnego udziału realizowana jest poprzez zaznajomienie strony z tymi dokumentami i umożliwienie wypowiedzenia się w ich zakresie, a także przedstawienie kontrdowodów. Samo włączenie materiałów z innych postępowań jest dopuszczalne w świetle art. 180 w związku z art. 181 o.p. Posłużenie się zatem dowodem z zeznań świadków, samo w sobie nie stanowi zatem naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu ani też nie narusza innych przepisów o.p., wobec czego nie ma potrzeby, a tym bardziej konieczności, powtarzania przesłuchania świadka, który zeznawał w takich postępowaniach.Stanowisko o możliwości korzystania z zeznań złożonych w toku innych postępowań jest ugruntowana i konsekwentnie prezentowana w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Podatek od nieruchomości w spółce cywilnej

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o...

Sprzedaż samochodu poleasingowego a podatek VAT

Sprzedaż samochodu, używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupionego na cele prywatne, nie będzie opodatkowana VAT. Jeżeli po wykupie pojazdu nie jest on wykorzystywany dla...

Zbycie udziału w nieruchomości a obowiązek podatkowy

Przeniesienie udziałów w nieruchomości na drugiego współwłaściciela, jeśli od nabycia nie upłynęło pięć lat podlega opodatkowaniu 19% PIT. Odpłatne zbycie przed upływem pięciu...

zobacz więcej
Reklama

Na Podkarpaciu projektują elementy nadwozi dla światowych marek

Kiedy Cadway Automotive w październiku 2016 r. zaczynał działalność, był startupem z dwoma inżynierami na pokładzie. W niespełna półtora roku Jakub Kocój, który...

Lufthansa Technik zainwestuje w Tajęcinie pod Rzeszowem?!

To już w zasadzie pewne. Centrum obsługi napędów lotniczy za 150 mln zł Lufthansa Technik i MTU Aero Engines wybudują pod Rzeszowem. Nowa spółka zatrudni 800 osób.

Spółka firm Lufthansa i MTU kupiła w Jasionce działkę pod fabrykę

Niemal 22 mln zł netto zaoferowała Gminie Trzebownisko spółka EME Aero i wygrała przetarg na położoną w Jasionce działkę o powierzchni 16,6 ha. Spółkę...

Reklama

Patent na pierwsze w Polsce mosty kompozytowe w Błażowej i Nowej Wsi!

Konstrukcja mostu w Błażowej k. Rzeszowa, złożona z wykorzystywanych m.in. w motoryzacji i lotnictwie materiałów kompozytowych, została opatentowana!...

Rusza budowa łącznika autostrady z Przeworskiem. Wreszcie znikną korki?

Rusza budowa łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Łącznik połączy drogę krajową...

Jennifer Lopez twarzą Inglota. Gwiazda stworzyła kolekcję kosmetyków

Jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek na świecie, Jennifer Lopez stworzyła nową kolekcję kosmetyków dla podkarpackiej firmy kosmetycznej Inglot...

Krzesła Nowego Stylu na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze!

Organizator Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze podjął decyzję, że krzesła marki Forum Seating, należącej do Grupy Nowy Styl z Podkarpacia...

Smart Congress: gwiazdy architektury o nowym projektowaniu

Gwiazdy architektury, naukowcy i praktycy wezmą udział w Smart Congress: Project, Building&City, który odbędzie się podczas Targów Budownictwa Expo Dom w piątek, 6 kwietnia w Rzeszowie...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-04-25 12:49
WIG 59347.28 -0,23%
WIG20 2261.18 -0,35%
mWIG40 4573.47 -0,06%
sWIG80 14009.84 -0,42%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-04-25
USD 3,4548 +0,43%
EUR 4,2159 +0,43%
CHF 3,5193 +0,10%
GBP 4,8218 +0,45%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1326,10 -0,46% [12:39]
 Ropa brent baryłka 73,86 -0,04% [12:39]
 Pallad uncja 959,60 -0,90% [12:38]
 Platyna uncja 924,90 -0,95% [12:39]
 Srebro uncja 16,56 -0,84% [12:39]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY