Reklama

Zmiany w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych

A A A
Artykuł sponsorowany

Dodano: 09-08-2016

Zmiany w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych

W dniu 28 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 2 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) – zwanej dalej ustawą nowelizującą. Przedmiotem niniejszego artykułu jest krótka analiza najważniejszych zmian mających praktyczne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Sposób wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Nowelizacja przewiduje trzyetapowy system weryfikacji podmiotowej wykonawcy. Weryfikacja wstępna odbywa się na podstawie oświadczeń wykonawców o tym, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu (art. 25a p.z.p.). Oświadczenia te składają wraz z ofertą wszyscy wykonawcy. Następnie już w trakcie trwającego postępowania wszyscy wykonawcy składają oświadczenia o uczestnictwie lub braku uczestnictwa w grupie kapitałowej (art. 24 ust. 11p.z.p.). Na trzecim etapie, po dokonaniu badania i oceny ofert zamawiający wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu jedyne wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza (art. 26 p.z.p.). Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie wykonawcom uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli wykonawca startuje w wielu postępowaniach, nie będzie musiał przygotowywać kompletu dokumentów do złożenia wraz ofertą- będzie składał jedynie oświadczenia wstępne. Dokumenty złoży zaś jedynie w tych postępowaniach, w których jego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza.

Klauzula zatrudnienia.

W art. 29 ust. 3a p.z.p. ustawodawca wprowadza obowiązek stosowania tzw. klauzuli zatrudnienia przy zamówieniach na usługi i roboty budowlane (klauzula ta nie ma zastosowania w przypadku dostaw). Powodem wprowadzenia klauzuli dotyczącej konieczności zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę była chęć zapewnienia większej ochrony pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówień publicznych.Zgodnie z powołanym przepisem zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Ustawa wymaga od zamawiającego podania w SIWZ dwóch dodatkowych elementów, tj. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań a także oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia (art. 36 ust. 2 pkt 8a lit a i b).Klauzula zatrudnienia jest elementem opisu przedmiotu zamówienia, stąd wykonawca nie musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę już w momencie składania oferty.

Zmiany umów.

Reklama

Nowy art. 144 p.z.p. znacznie rozszerza możliwość dokonywania zmian w umowach o zamówienie publiczne. Nowością jest wprowadzenie do ustawy czterech przesłanek umożliwiających istotną zmianę umowy o zamówienie publiczne, wynikających wprost z zapisów ustawowych (zamawiający nie musi przewidywać ich w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu). Na uwagę zasługuje możliwość zmiany umowy przewidziana w art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. (jest odpowiednikiem uchylonego przepisu art. 67 ust. 1pkt 5 p.z.p. tj. ma umożliwiać zlecanie wykonania tzw. zamówień dodatkowych). Warunkami zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. jest łącznie spełnienie następujących przesłanek:

-        konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć[1],

-        wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie[2] lub umowie ramowej.

Istotna dla wykonawców jest też możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144. ust. 1 pkt 6 p.z.p. jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Jest to przesłanka najbardziej liberalna z punktu widzenia zasady zakazu zmian umów o zamówienie publiczne. Pozwala ona na zmianę umowy po spełnieniu jedynie przesłanek wartościowych.

[1]  W dotychczasowym art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p. wymagano wykazania, że zamówienia dodatkowe są niezbędne ze względu na okoliczności, których obiektywnie nie dało się przewidzieć (nie miała znaczenia ocena dokonana z uwzględnieniem okoliczności dotyczących danego zamawiającego).

[2] Wartość wynagrodzenia wykonawcy.

Środki ochrony prawnej.

Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej dotyczą przede wszystkim rozszerzenia uprawnień wykonawców do wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej tzw. progów UE. Obok dotychczasowych możliwości składania odwołania na wybór trybów niekonkurencyjnych (negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę), określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenie oferty odwołującego wykonawcy będą mogli składać odwołania także na    opis przedmiotu zamówienia oraz wybór najkorzystniejszej oferty. 

Zamówienia IN HOUSE.

Znowelizowane przepisy o zamówieniach publicznych pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na udzielanie zamówień własnym spółkom komunalnym w trybie zamówienia z wolnej ręki, bez konieczności przeprowadzania przetargu. Możliwość zastosowania trybu bezprzetargowego jest jednak obwarowana jest kilkoma przesłankami wskazanymi w art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zmianami w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z ekspertami ośrodkaEnterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl 
www.een.wsiz.pl
www.facebook.com/EENRzeszow

KOMENTARZE

Reklama

Z marzeń wyrosła w Korczynie fabryka i pijalnia czekolady

Od zawsze wiedział, co chce w życiu...

Patio przy I LO będzie gotowe jeszcze w tym roku

Do końca tego roku przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie ma być gotowe patio - miejsce relaksu i spotkań młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności. Patio zostanie wykonane w technologii...

Rekord w specjalnych strefach ekonomicznych: Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan

Ponad 980 mln zł inwestycji i niemal 1200 nowych miejsc pracy mają zapewnić firmy, które w pierwszym półroczu tego roku otrzymały...

Szansa na zatrudnienie dla osób młodych, biernych zawodowo. Nowy projekt w RARR S.A

Osoby młode, do 29. roku życia, z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo, wywodzące się ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców...

Reklama

Ponad 6 mln zł na Generator Kompetencji. Pieniądze w RARR S.A.

Sumę ponad 6 mln zł ma do rozdysponowania Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na dofinansowanie szkoleń dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw...

Przenosiny rozpoczęte! Do końca sierpnia kupcy z Dołowej zapełnią nowe targowisko

Kupcy z popularnego rzeszowskiego bazaru przy ul. Dołowej już rozpoczynają przeprowadzkę na nowy plac targowy, znajdujący...

Premier Beata Szydło na rozpoczęciu roku szkolnego w Dobrzechowie

Z udziałem premier Beaty Szydło, minister edukacji, Anny Zalewskiej, marszałka województwa, Władysława Ortyla, ks. bp. Jana Wątroby oraz wojewody podkarpackiej...

Tańsze pożyczki dla biznesu i wsparcie na starcie działalności gospodarczej

Przez pięć ostatnich lat Fundusz Pożyczkowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wypłacił ponad 25 mln zł pożyczek dla małych...

Jak zmienić polską szkołę na lepsze?! Debata BIZNESiSTYL "Na Żywo"

Koniec z gimnazjami. Do systemu edukacji właśnie wróciły ośmioklasowe szkoły podstawowe. Reforma szkolnictwa budzi kontrowersje, ponieważ przygotowano ją...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-09-19 18:59
WIG 64750.09 +0,16%
WIG20 - -
mWIG40 4908.91 +0,32%
sWIG80 15242.28 +0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-09-19
USD 3,5821 -0,17%
EUR 4,2930 +0,22%
CHF 3,7264 -0,30%
GBP 4,8277 -0,79%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1314,70 +0,27% [00:17]
 Ropa brent baryłka 55,38 -0,09% [23:57]
 Pallad uncja 906,03 -2,72% [00:03]
 Platyna uncja 953,65 -0,93% [00:18]
 Srebro uncja 17,36 +0,52% [00:12]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY