Reklama

Zmiany w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych

A A A
Artykuł sponsorowany

Dodano: 09-08-2016

Zmiany w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych

W dniu 28 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 2 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) – zwanej dalej ustawą nowelizującą. Przedmiotem niniejszego artykułu jest krótka analiza najważniejszych zmian mających praktyczne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Sposób wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Nowelizacja przewiduje trzyetapowy system weryfikacji podmiotowej wykonawcy. Weryfikacja wstępna odbywa się na podstawie oświadczeń wykonawców o tym, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu (art. 25a p.z.p.). Oświadczenia te składają wraz z ofertą wszyscy wykonawcy. Następnie już w trakcie trwającego postępowania wszyscy wykonawcy składają oświadczenia o uczestnictwie lub braku uczestnictwa w grupie kapitałowej (art. 24 ust. 11p.z.p.). Na trzecim etapie, po dokonaniu badania i oceny ofert zamawiający wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu jedyne wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza (art. 26 p.z.p.). Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie wykonawcom uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli wykonawca startuje w wielu postępowaniach, nie będzie musiał przygotowywać kompletu dokumentów do złożenia wraz ofertą- będzie składał jedynie oświadczenia wstępne. Dokumenty złoży zaś jedynie w tych postępowaniach, w których jego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza.

Klauzula zatrudnienia.

W art. 29 ust. 3a p.z.p. ustawodawca wprowadza obowiązek stosowania tzw. klauzuli zatrudnienia przy zamówieniach na usługi i roboty budowlane (klauzula ta nie ma zastosowania w przypadku dostaw). Powodem wprowadzenia klauzuli dotyczącej konieczności zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę była chęć zapewnienia większej ochrony pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówień publicznych.Zgodnie z powołanym przepisem zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Ustawa wymaga od zamawiającego podania w SIWZ dwóch dodatkowych elementów, tj. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań a także oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia (art. 36 ust. 2 pkt 8a lit a i b).Klauzula zatrudnienia jest elementem opisu przedmiotu zamówienia, stąd wykonawca nie musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę już w momencie składania oferty.

Zmiany umów.

Reklama

Nowy art. 144 p.z.p. znacznie rozszerza możliwość dokonywania zmian w umowach o zamówienie publiczne. Nowością jest wprowadzenie do ustawy czterech przesłanek umożliwiających istotną zmianę umowy o zamówienie publiczne, wynikających wprost z zapisów ustawowych (zamawiający nie musi przewidywać ich w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu). Na uwagę zasługuje możliwość zmiany umowy przewidziana w art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. (jest odpowiednikiem uchylonego przepisu art. 67 ust. 1pkt 5 p.z.p. tj. ma umożliwiać zlecanie wykonania tzw. zamówień dodatkowych). Warunkami zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. jest łącznie spełnienie następujących przesłanek:

-        konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć[1],

-        wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie[2] lub umowie ramowej.

Istotna dla wykonawców jest też możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144. ust. 1 pkt 6 p.z.p. jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Jest to przesłanka najbardziej liberalna z punktu widzenia zasady zakazu zmian umów o zamówienie publiczne. Pozwala ona na zmianę umowy po spełnieniu jedynie przesłanek wartościowych.

[1]  W dotychczasowym art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p. wymagano wykazania, że zamówienia dodatkowe są niezbędne ze względu na okoliczności, których obiektywnie nie dało się przewidzieć (nie miała znaczenia ocena dokonana z uwzględnieniem okoliczności dotyczących danego zamawiającego).

[2] Wartość wynagrodzenia wykonawcy.

Środki ochrony prawnej.

Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej dotyczą przede wszystkim rozszerzenia uprawnień wykonawców do wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej tzw. progów UE. Obok dotychczasowych możliwości składania odwołania na wybór trybów niekonkurencyjnych (negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę), określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenie oferty odwołującego wykonawcy będą mogli składać odwołania także na    opis przedmiotu zamówienia oraz wybór najkorzystniejszej oferty. 

Zamówienia IN HOUSE.

Znowelizowane przepisy o zamówieniach publicznych pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na udzielanie zamówień własnym spółkom komunalnym w trybie zamówienia z wolnej ręki, bez konieczności przeprowadzania przetargu. Możliwość zastosowania trybu bezprzetargowego jest jednak obwarowana jest kilkoma przesłankami wskazanymi w art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zmianami w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z ekspertami ośrodkaEnterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl 
www.een.wsiz.pl
www.facebook.com/EENRzeszow

KOMENTARZE

Szukasz kuchennych inspiracji? Poeksperymentuj z kaszą!

Kasza kojarzona jest niestety z nudnymi...

Ułatwienie, które może utrudnić życie inwestorom

Jeżeli jesteś inwestorem chcącym wybudować...

Zmiany w przepisach dla branży budowlanej i maszynowej

Pomimo, że oznakowanie CE funkcjonuje na...

Rozbiegany Rzeszów w sobotę i niedzielę

Weekend 8-9 października będzie w Rzeszowie świętem biegaczy. W sobotę i niedzielę organizowane są dwie duże imprezy biegowe, w których łącznie pobiegnie kilka tysięcy osób. Jak wynika z list startowych...

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, mającym wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., zobowiązania spółki rozliczone w formie kompensaty, bez...

zobacz więcej
Reklama

Jest nowy pomysł na południową obwodnicę Rzeszowa

Pojawił się nowy pomysł na południową obwodnicę...

15 inwestycji drogowych za miliardy zmieni Podkarpacie

Za dwa lata na Podkarpaciu będzie jednocześnie w realizacji 15 dużych inwestycji drogowych, o łącznej wartości ponad 10 mld zł. To cała S19, obwodnice kilku miast i droga krajowa Pilzno-Jasło...

Marta Półtorak i prof. Jerzy Posłuszny Honorowymi Obywatelami Rzeszowa

Dokładnie 171 lat musiała czekać pierwsza kobieta, by dołączyć do grona Honorowych Obywateli Rzeszowa. W 1847 roku pierwsze takie wyróżnienie otrzymał...

Coraz bliżej budowy S19 do Barwinka. Via Carpathię poprą kolejne kraje!

W poniedziałek, 5 lutego w Rzeszowie została podpisana umowa na koncepcję programową odcinka drogi ekspresowej S19 od Babicy do Domaradza. Tego...

Reklama

IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień

Szwedzki koncern IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień. Będzie się on mieścił w Millenium Hall. Wejście do punktu znajduje się na poziomie 0, od strony al. Rejtana, vis-à-vis Super-Pharm...

Nawet 20 mln zł dofinansowania dla firm ze średnich miast

Nawet 20 mln zł dofinansowania mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy działające w miastach średniej wielkości. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację wdrożeń projektów...

,,Być kobietą" - nowy projekt RARR-u dla bezrobotnych kobiet

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt adresowany do bezrobotnych kobiet z wybranych powiatów Podkarpacia. Kobiety w wieku powyżej 29 lat będą mogły...

Miliardy zainwestowane w "Aeropolis" i kolejne firmy wchodzące do Jasionki

"Aeropolis" to już marka, z której wychodzą wielkie pomysły i o którą wspólnie chcemy dbać - mówił Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji...

Jerzy Kwieciński z Podkarpacia ministrem w rządzie Morawieckiego

Jerzy Kwieciński, dotychczasowy sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, został we wtorek, 9 stycznia br. powołany na ministra inwestycji i rozwoju. Kwieciński pochodzi...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Listopad-Grudzień

VIP Listopad-Grudzień
w numerze m.in.:

• VIP tylko pyta - z Markiem Dareckim o przemyśle 4.0 • Ks. prof. Michał Heller i prof. Krzysztof Jakowicz • Rusza zimowa wyprawa na K2
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-02-16 18:59
WIG 62818.71 -0,41%
WIG20 2406.96 -0,69%
mWIG40 4829.21 +0,18%
sWIG80 14755.86 -0,11%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-02-16
USD 3,3173 -0,26%
EUR 4,1559 +0,07%
CHF 3,6049 +0,30%
GBP 4,6769 +0,01%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1349,70 +0,00% [22:59]
 Ropa brent baryłka 64,88 +0,00% [22:58]
 Pallad uncja 1036,95 +0,00% [22:59]
 Platyna uncja 1008,80 +0,00% [22:59]
 Srebro uncja 16,60 +0,00% [22:59]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY