Reklama

Czy można zgłosić nabycie spadku po upływie 6 miesięcy i zachować zwolnienie z podatku?

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Łukasz Krawczyk)

Dodano: 08-11-2017

Czy można zgłosić nabycie spadku po upływie 6 miesięcy i zachować zwolnienie z podatku?

Sześciomiesięczny termin na zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym należy liczyć od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o tym, jakie konkretne rzeczy lub prawa przejął, a nie o samym spadku. Zastosowanie znajduje tu bowiem art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który przewiduje, że można zgłosić nabycie spadku po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, jeśli nabywca później dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych i zgłosi to naczelnikowi urzędu skarbowego.

Tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2827/15

Komentarz AXELO (radca prawny Łukasz Krawczyk)

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy dziecko odziedziczyło spadek po ojcu. W lutym 2013 r. sąd orzekł o nabyciu spadku przez dziecko z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (rodzajem ograniczenia odpowiedzialności za ewentualne długi spadku). W listopadzie 2013 r. matka, działając jako opiekun prawny dziecka, złożyła w jego imieniu we właściwym urzędzie skarbowym deklarację dla podatku od spadku (druk SD-Z2) wraz z informacją, iż deklaracja ta została złożona po upływie terminu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z uwagi na fakt, iż dziecko (jak również działająca w sprawie w jego imieniu matka) nie wiedziało, co w istocie wchodziło w skład spadku po zmarłym ojcu. Matka dziecka pozostawała bowiem w konflikcie zarówno ze zmarłym ojcem dziecka, jak i jego rodziną, co utrudniało ustalenie składu majątku spadkowego.

Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, osoby należące do tzw. „zerowej” grupy podatkowej, tj. między innymi dziecko (zstępny) zmarłego, korzystają ze zwolnienia z podatku od przedmiotów i praw nabytych w ramach spadku, pod warunkiem jednak, iż w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku zgłoszą nabycie rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zgodnie z argumentacją matki spadkobiercy zawartą w zgłoszeniu, pierwszy składnik majątku po zmarłym ojcu dziecka (był to udział we współwłasności nieruchomości) został ujawniony dopiero w dniu odbycia rozprawy w sprawie zniesienia współwłasności majątku spadkowego, tj. w czerwcu 2013 r. Matka dziecka twierdziła, iż przed tą datą nie było możliwe ustalenie składników majątku spadku, w związku z czym powinien mieć zastosowanie wyjątek od wskazanej zasady, zgodnie z którym jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminu na zgłoszenie (co do zasady 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia od stwierdzenia nabycia spadku), zgłosi fakt nabycia tych rzeczy lub praw nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o ich nabycia oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu, może skorzystać ze zwolnienia.

Reklama

Na zasadę ogólną powołały się organy skarbowe, stojąc na stanowisku, iż podatnik spóźnił się ze zgłoszeniem nabycia przedmiotów, w związku z czym nie może skorzystać ze zwolnienia 
i winien zapłacić podatek. Od Decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła matka spadkobiercy, działająca w jego imieniu. WSA przychylił się do argumentacji fiskusa, wskazując jednocześnie, iż w tej sprawie nie zachodziła okoliczność, kiedy to spadkobierca nie byłby w stanie zgłosić do urzędu skarbowego nabycia rzeczy przed upływem ustawowego, 6-miesięcznego terminu. W ocenie WSA możliwość powołania się przez podatnika na wskazany wyżej wyjątek od zasady powstaje tylko w sytuacji, kiedy podatnik nie miał wiedzy o prowadzonym postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo nie brał udziału w sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia (jest to alternatywny, sporządzany przed notariuszem, akt potwierdzający uprawnienie spadkobiercy do spadku).

W wyniku wniesienia skargi kasacyjnej przez matkę spadkobiercy, sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA z kolei powołał się na wyrok z 11 stycznia 2017 r. (sygn. II FSK 3748/14), w którym NSA tłumaczył, iż okoliczność „dowiedzenia się o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych” odnosi się „nie tyle do wiedzy spadkobiercy o wydaniu orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku, a do momentu, w którym dowiedział się on o nabyciu konkretnych rzeczy lub praw w związku ze śmiercią spadkodawcy”. NSA przyznał rację skarżącej i zauważył, że w przedmiotowej sprawie w chwili wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku spadkobierca nie wiedział, co konkretnie odziedziczył.

W mojej ocenie, stanowisko NSA zasługuje na aprobatę. Wynika z niego jednoznacznie, iż NSA nie podziela wykładni organów skarbowych, która w sposób sztuczny zawęża możliwość zastosowania wyjątku od zasady, iż zgłoszenie nabycia przedmiotów w ramach spadku musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Idąc bowiem tropem argumentacji organów skarbowych należałoby uznać, iż chwila uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku to chwila, w której podatnik zna pełen skład majątku spadkowego, który mu przypadnie w ramach dziedziczenia i jest gotów w terminie 6 miesięcy złożyć stosowną deklarację we właściwym urzędzie. W wielu przypadkach tak w istocie jest, natomiast należy pamiętać, iż zdarzają się sytuacje wyjątkowe, w których niewiedza podatnika o składzie majątku spadkowego może wynikać choćby z konfliktów rodzinnych. Właśnie z myślą o takich sytuacjach do ustawy o podatku od spadków i darowizn został wprowadzony omawiany wyjątek, mający w ocenie NSA, którą podzielam, zastosowanie w omawianej sprawie.

Nie sposób nie zgodzić się również z poglądem NSA, iż wyjątku, o którym mowa, pozwalającego podatnikowi na późniejsze złożenie deklaracji SD-Z2, nie można interpretować zawężająco.

Tym samym należy wskazać, iż omawiany wyrok NSA jest bardzo korzystny dla podatników i należy wyrazić nadzieję, że stanowisko takie przyjmie się również w praktyce urzędów skarbowych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Kongres i Targi TSLA EXPO 2017. GALERIA FOTOGRAFII

Osiem paneli dyskusyjnych, ponad 30 prelegentów z...

Automet z Sanoka skonstruował autobus elektryczny!

Bez wielkiego rozgłosu i hucznych zapowiedzi...

VIII Gala VIP. Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017

Podczas sobotniej, wielkiej gali w Filharmonii Podkarpackiej, którą magazyn VIP Biznes&Styl zorganizował już po raz ósmy, wyróżnieni zostali Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017. Prestiżowy...

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w rzeszowskich galeriach

W Millenium Hall już działa, a w CH Plaza w połowie października zostanie uruchomiona stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Ładowanie samochodów będzie...

Motocykl Harley-Davidson na TSLA EXPO 2017 wygrał chłopak z Kamienia

Mirosław Andrzej Lachtara, mieszkaniec Kamienia, jest zwycięzcą konkursu, który zorganizowany został podczas Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017. O to on odbierze...

Reklama

Targi TSLA EXPO 2017. W poniedziałek poznamy zwycięzcę harleya!

Drugi dzień Targów TSLA EXPO 2017 w G2A Arena przyciągnął prawdziwy tłum miłośników motoryzacji. Pragnieniem wszystkich było wygrać motocykl Harley-Davidson...

VIP Biznes. Marta Półtorak: Zależy mi na rozwoju miejsca, gdzie mieszkam!

Z Martą Półtorak, prezesem i współwłaścicielką Marma Polskie Folie, zwyciężczynią rankingu VIP-a w kategorii "BIZNES", rozmawia Aneta Gieroń...

Samolot dla studentów pilotażu. Zapłacił marszałek

Używany, szkolny samolot produkcji francuskiej "Tampico" TB -9 od piątku parkuje w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Najnowszy nabytek OKL-u kosztował 300 tys. zł...

Nowi członkowie klastra oraz moto premiery na wieczorze TSLA EXPO

Pierwszy dzień Kongresu i Targów TSLA EXPO 2017 miał swój wieczorny finał, podczas którego do klastra Wschodni Sojusz Motoryzacyjny przyjęci zostali dwaj nowi członkowie...

Prezes RARR-u: Sukces Aeropolis warto powtórzyć w innym miejscu regionu

W 2018 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie świętować 25-lecie. - Mamy się czym chwalić, ale przed spółką jeszcze wiele wyzwań...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-11-21 18:59
WIG 64010.67 +0,61%
WIG20 2489.08 +0,85%
mWIG40 4838.84 +0,19%
sWIG80 14052.97 +0,16%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-11-21
USD 3,6060 +0,42%
EUR 4,2296 -0,13%
CHF 3,6313 +0,01%
GBP 4,7738 +0,14%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1280,17 +0,24% [21:53]
 Ropa brent baryłka 62,61 +0,74% [21:52]
 Pallad uncja 996,17 +0,98% [21:53]
 Platyna uncja 934,85 +1,10% [21:52]
 Srebro uncja 16,95 +0,24% [21:50]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY