Reklama

Przedsiębiorca, powinien sam ocenić, czy jest w stanie wykonać umowę o zamówienie publiczne

A A A
Komentarz AXELO (Radca prawny Damian Chudzik)

Dodano: 14-03-2018

Przedsiębiorca, powinien sam ocenić, czy jest w stanie wykonać umowę o zamówienie publiczne

Przedsiębiorca, jako profesjonalista powinien sam ocenić, czy jest w stanie w terminie wykonać umowę o zamówienie publiczne, a jeśli zgadza się na jej zawarcie, to akceptuje jej warunki, w tym również te dotyczące kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt V Ca 707/17

Komentarz AXELO (Radca prawny Damian Chudzik)

W wyroku z dnia 6 lutego 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt V Ca 707/17, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, oddalił apelację wniesioną od wyroku Sądu I Instancji przez wykonawcę zamówienia publicznego, którego przedmiotem było opracowanie dokumentacji Studium programowo – przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku M. z uwzględnieniem możliwości odprowadzania wód opadowych w szczególności z terenów zurbanizowanych i planowanych do zurbanizowania na terenie należącym do zamawiającego.

W zaskarżonym wyroku, Sąd I instancji oddalił powództwo wykonawcy, który domagał się miarkowania kary umownej, jaką naliczył mu zamawiający, w związku z opóźnieniem w realizacji przedmiotu zamówienia przekraczającym 300 dni. Uzasadniając żądanie pozwu, powód jako przyczynę opóźnienia wskazał m.in. przedłużającą się procedurę przetargową,skutkującą powstaniem opóźnienia w podpisaniu umowy oraz narzucony przez zamawiającego krótki termin wykonania umowy.

Powyższa argumentacja wykonawcy nie spotkała się z aprobatą składów orzekających, które zgodnie uznały, że powód przystąpił do przetargu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych dobrowolnie i bez przymusu, świadomie podpisując umowę o krótkim – zważywszy na zakres prac – terminie realizacji. Zawierając umowę w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca wyraził zgodę na zawarte w jej treści postanowienia, w tym dotyczące ustanowienia kary umownej i jej wysokości, a składając uprzednio ofertę oświadczył, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i mógł się do jego realizacji dostatecznie przygotować. Z tych też względów nie zachodziły zdaniem Sądu I oraz II instancji przesłanki, które czyniłyby uzasadnionym roszczenie powoda.

Reklama

Komentowane orzeczenie, choć na gruncie przepisów prawa cywilnego, regulujących kwestie związane z miarkowaniem kary umownej, ze wszech miar słuszne i prawidłowe, dotyka w istocie głębszego problemu, przed którym nie rzadko stają wykonawcy ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego. Problem ten sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie o zasadność zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego, której termin realizacji, z uwagi na przedłużoną procedurę przetargową (czego zamawiający rozpisując postępowanie przetargowe nie wziął pod uwagę) upłynął już w momencie jej zawierania. Stosując rachunek ekonomiczny, tj. porównując wartość wynagrodzenia umownego z wartością ewentualnych kar umownych naliczonych przez zamawiającego z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy, wykonawcy niejednokrotnie podejmują decyzję o podpisaniu umowy, licząc na to, że zamawiający wydłuży termin jej realizacji lub też odstąpi od naliczania kar umownych za opóźnienie. Niestety, jak pokazuje doświadczenie życiowe, oczekiwania te nader często okazują być jedynie pobożnym życzeniem wykonawców, biorących udział w postępowaniach przetargowych.

Wykonawcy, zdają się bowiem zapominać, że zmiana terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest co do zasady wykluczona, chyba że we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający dopuścił możliwość wydłużenia terminu, podając okoliczności, których wystąpienie uprawnia strony umowy do zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku, tzn. w braku odpowiednich postanowień umownych dopuszczających możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, wykonawca będzie musiał udowodnić, że zmiana terminu, w okolicznościach konkretnej sprawy, nie nosi cech zmiany istotnej, wymienionych w treści przepisu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

Również odstąpienie przez zamawiającego od naliczania kar umownych, w przypadku nieprzedłużenia terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, napotyka na przeszkodę w postaci ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zaniechanie naliczenia przez zamawiającego kary umownej, w sytuacji ziszczenia się przesłanek warunkujących jej zastosowanie wobec konkretnego wykonawcy, mogłoby bowiem być uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co z kolei w praktyce wyklucza podjęcie przez zamawiającego decyzji o odstąpieniu od naliczania kar umownych zastrzeżonych w umowie zawartej     z wybranym w toku procedury przetargowej wykonawcą.

Opisane powyżej okoliczności, jak również treść ww. orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie powinny skłonić przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego do wnikliwej analizy SIWZ, zwłaszcza postanowień zawartych we wzorze umowy. W przypadku dostrzeżenia zagrożenia w wywiązaniu się z umowy w przewidzianym przez zmawiającego terminie, wskazanym jest podjęcie działań zmierzających do zmiany niekorzystnych postanowień umowy przez samego zamawiającego, jeszcze przed upływem terminu składania ofert, w przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych trybie.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.


 

KOMENTARZE

Sumuje się tylko wartość transakcji jednego rodzaju

Wskazanego w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku...

Przekształcanie spółek - skutki oraz korzyści

Wierzyciel będący spółką komandytową, która powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku wykazywać faktu przejścia uprawnień z tytułu egzekucyjnego...

Wydatki na organizacje imprez integracyjnych

Wydatki na organizację imprez integracyjnych w zakresie dotyczącym podwykonawców, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jeżeli pozostają w związku przyczynowym z osiąganymi przychodami...

zobacz więcej
Reklama

15 inwestycji drogowych za miliardy zmieni Podkarpacie

Za dwa lata na Podkarpaciu będzie jednocześnie...

Lufthansa Technik zainwestuje w Tajęcinie pod Rzeszowem?!

To już w zasadzie pewne. Centrum obsługi...

Pierwsza w Polsce produkcja "inteligentnych szyb" na Podkarpaciu

Produkcję innowacyjnych "elektronicznych żaluzji" uruchomiła w Jasionce Digi Glass Factory Sp. z o.o., założona przez ojca z synem oraz przyjaciela rodziny. Trzej krakusi...

Coraz bliżej budowy S19 do Barwinka. Via Carpathię poprą kolejne kraje!

W poniedziałek, 5 lutego w Rzeszowie została podpisana umowa na koncepcję programową odcinka drogi ekspresowej S19 od Babicy do Domaradza. Tego...

IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień

Szwedzki koncern IKEA otwiera w Rzeszowie punkt odbioru zamówień. Będzie się on mieścił w Millenium Hall. Wejście do punktu znajduje się na poziomie 0, od strony al. Rejtana, vis-à-vis Super-Pharm...

Reklama

Rusza budowa łącznika autostrady z Przeworskiem. Wreszcie znikną korki?

Rusza budowa łącznika autostradowego od zjazdu z autostrady do nowo projektowanego ronda na granicy Gwizdaja i Przeworska. Łącznik połączy drogę krajową...

,,Być kobietą" - nowy projekt RARR-u dla bezrobotnych kobiet

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt adresowany do bezrobotnych kobiet z wybranych powiatów Podkarpacia. Kobiety w wieku powyżej 29 lat będą mogły...

Nawet 20 mln zł dofinansowania dla firm ze średnich miast

Nawet 20 mln zł dofinansowania mogą otrzymać mikro, małe i średnie firmy działające w miastach średniej wielkości. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację wdrożeń projektów...

Spółka firm Lufthansa i MTU kupiła w Jasionce działkę pod fabrykę

Niemal 22 mln zł netto zaoferowała Gminie Trzebownisko spółka EME Aero i wygrała przetarg na położoną w Jasionce działkę o powierzchni 16,6 ha. Spółkę...

Miliardy zainwestowane w "Aeropolis" i kolejne firmy wchodzące do Jasionki

"Aeropolis" to już marka, z której wychodzą wielkie pomysły i o którą wspólnie chcemy dbać - mówił Mariusz Bednarz, prezes Rzeszowskiej Agencji...

zobacz więcej

POLECANE

VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-03-22 18:59
WIG 59862.55 -1,76%
WIG20 2274.1 -2,01%
mWIG40 4652 -1,76%
sWIG80 14362.55 -0,49%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-03-22
USD 3,4264 -0,81%
EUR 4,2261 -0,37%
CHF 3,6133 -0,20%
GBP 4,8445 -0,25%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1336,90 +0,46% [02:14]
 Ropa brent baryłka 69,80 +1,37% [02:14]
 Pallad uncja 980,60 +0,06% [02:14]
 Platyna uncja 954,10 +0,41% [02:14]
 Srebro uncja 16,49 +0,43% [02:14]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY