Reklama

Opłaty z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy franczyzowej

A A A
Komentarz AXELO (aplikant adwokacji Aneta Skowron - Biały)

Dodano: 20-07-2017

Opłaty z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy franczyzowej

Opłaty z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia przez franczyzobiorcę umowy franczyzowej stanowią wynagrodzenie za usługę i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższych opłat nie należy traktować jako kar umownych, czyli świadczenia pieniężnego niepodlegającego opodatkowaniu, ponieważ kary mogą być wyłącznie sankcją za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań. Świadczenie pieniężne należne z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy franczyzy stanowi płatność wynikającą z umownego stosunku, na podstawie którego za zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy, franczyzodawcy należna jest określona kwota. Przedmiotowe świadczenie pieniężne jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi wynikającej z umowy franczyzy. Zatem jeżeli franczyzobiorca jest podatnikiem podatku VAT, franczyzodawca jest obowiązany do udokumentowania fakturą VAT należnych kwot.

Komentarz AXELO (aplikant adwokacji Aneta Skowron – Biały)

Tak: Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 4 lipca 2017 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.180.2017.1.SR

Komentarz AXELO (aplikant adwokacki Aneta Skowron – Biały)

Omawiana Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej dotyczy obowiązku franczyzodawców zapłaty podatku VAT od opłat otrzymywanych od franczyzobiorców z tytułu wcześniejszego rozwiązania przez nich umowy franczyzowej.

W przedmiotowej sprawie franczyzodawca w ramach umowy franczyzowej udostępnia franczyzobiorcom, za wynagrodzeniem (tzw. opłata franczyzowa), swoje „know-how” w formie podręcznika operacyjnego, informacji przekazywanych osobiście oraz upoważnia ich do korzystania ze swojego znaku towarowego. Umowy franczyzowe zawierane są na czas oznaczony albo nieoznaczony. Umowy określają również w latach tzw. okresy zastrzeżone, które mają na celu zabezpieczenie franczyzodawcy na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy przez franczyzobiorcę. W takiej sytuacji franczyzobiorcy są zobowiązani do zapłaty kwoty równej sumie comiesięcznych opłat franczyzowych za cały okres pozostały od dnia wypowiedzenia umowy do końca okresu zastrzeżonego.

Zdaniem Wnioskodawcy opłaty przysługujące franczyzodawcy od franczyzobiorcy z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy są swego rodzaju karą umowną, odszkodowaniem przysługującym franczyzodawcy z powodu niewykonania zobowiązań wynikających z umowy i dlatego też należy je uznać za świadczenie pieniężne nie stanowiące wynagrodzenia za wykonanie czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221z późn. zm., dalej jako: ustawa o VAT), a zatem niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, franczyzodawca nie jest obowiązany do wystawienia faktury VAT z tytułu otrzymanej opłaty, a jedynie do udokumentowania tego zdarzenia notą księgową.

Reklama

Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w omawianej interpretacji indywidualnej, dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, a zapłacone kwoty  stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

Jeżeli chodzi o instytucję kar umownych, to zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Jak wynika z powołanego przepisu, kary umowne przysługują jedynie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zdaniem organu, wcześniejszego rozwiązania umowy przez franczyzobiorcę nie można uznać za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Organ przywołał uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 39/12, zgodnie z którą„odstąpienie od umowy nie jest ani nienależytym wykonaniem zobowiązania, ani niewykonaniem zobowiązania, lecz wykonaniem przez jedną ze stron stosunku obligacyjnego uprawnienia prawnokształtującego, realizowanego na podstawie postanowienia zawartego w umowie wzajemnej (art. 395 § 1 i art. 492 k.c.), albo wynikającego z przepisów ustawy”.

Dlatego też, zgodnie ze stanowiskiem organu, należy uznać, że opłata, którą franczyzodawca otrzymuje od franczyzobiorcy z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy jest wynagrodzeniem za jego usługę, polegającą na wyrażeniu zgody na określone działanie, czyli wcześniejsze rozwiązanie umowy. Zdaniem organu, takie działanie franczyzodawcy stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Co za tym idzie, franczyzodawca jest zobowiązany do udokumentowania otrzymanego świadczenia fakturą VAT.

Omawiana interpretacja indywidualna ma duże znaczenie dla wszystkich franczyzodawców, uprawnionych do wynagrodzenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy przez franczyzobiorców, bowiem nakłada na nich obowiązek zapłaty podatku VAT od otrzymanych z tego tytułu kwot. Ponadto,z uwagi na przeprowadzoną przez organ wykładnię pojęcia „kary umownej” stanowisko organu przedstawione w omawianej interpretacji może mieć zastosowanie również do opodatkowania kwot otrzymywanych  z tytułu wcześniejszego rozwiązania innych umów cywilnoprawnych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

VIII Gala VIP. GALERIA FOTOGRAFII

Magazyn VIP Biznes&Styl już po raz ósmy rozdał statuetki dla Najbardziej Wpływowych...

VIII Gala VIP. Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017

Podczas sobotniej, wielkiej gali w Filharmonii...

VIP Biznes. Marta Półtorak: Zależy mi na rozwoju miejsca, gdzie mieszkam!

Z Martą Półtorak, prezesem i współwłaścicielką Marma Polskie Folie, zwyciężczynią rankingu VIP-a w kategorii "BIZNES", rozmawia Aneta Gieroń...

VIP Polityka. Tomasz Poręba: Podkarpacie może stać się polską Bawarią

Z Tomaszem Porębą, posłem PiS do Parlamentu Europejskiego, zwycięzcą rankingu VIP-a w kategorii "POLITYKA", rozmawia Aneta Gieroń

XIII Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu

Zrzeszający 300 przedsiębiorców Podkarpacki Klub Biznesu zorganizował w piątek, 24 listopada, wielką galę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowy G2A Arena w Jasionce k/Rzeszowa. Uroczystemu spotkaniu towarzyszyło wręczenie...

Reklama

VIP Kultura. Wit Wojtowicz: Zamek w Łańcucie od dziecka budził mój zachwyt

Z Witem Karolem Wojtowiczem, dyrektorem Muzeum-Zamku w Łańcucie, zwycięzcą rankingu VIP-a w kategorii "KULTURA", rozmawia Alina Bosak

Będzie więcej przedsiębiorstw społecznych w regionie

Mieszkańcy wsi Futoma w gminie Błażowa chcą utworzyć wioskę tematyczną o nazwie „Dolina Mięty”, w Rzeszowie powstanie Stowarzyszenie MOST, które działa na rzecz pracowników Warsztatów...

Łącznikiem Rzeszowa z S19 pojedziemy 7 grudnia

Prawdopodobnie 7 grudnia kierowcy po raz pierwszy pojadą łącznikiem Rzeszowa z drogą ekspresową S19. Prawdopodobnie, bo data jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzona, ale właśnie tego dnia w Łańcucie...

Rzeszowska PRO-FAMILIA wśród najlepszych szpitali w Polsce

Rzeszowski szpital PRO-FAMILIA zajął drugie miejsce w skali kraju (i pierwsze na Podkarpaciu) w ogólnopolskim, prestiżowym rankingu "Bezpieczny Szpital Przyszłości". W rankingu...

Jedziemy nowym odcinkiem S19 i łącznikiem Rzeszowa z ekspresówką

Po kilku miesiącach stania w korkach na wjeździe do Rzeszowa od południowej strony, kierowcy mogą nieco odetchnąć. W czwartek, 7 grudnia został otwarty łącznik...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Listopad-Grudzień

VIP Listopad-Grudzień
w numerze m.in.:

• VIP tylko pyta - z Markiem Dareckim o przemyśle 4.0 • Ks. prof. Michał Heller i prof. Krzysztof Jakowicz • Rusza zimowa wyprawa na K2
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-01-16 17:59
WIG 66437.64 +1,43%
WIG20 2591.1 +1,91%
mWIG40 4931.21 +0,69%
sWIG80 15072.48 -0,15%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-01-16
USD 3,4190 +0,53%
EUR 4,1825 +0,31%
CHF 3,5428 +0,27%
GBP 4,7060 +0,34%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1334,80 -0,43% [17:56]
 Ropa brent baryłka 69,09 -1,58% [17:56]
 Pallad uncja 1087,90 -3,25% [17:56]
 Platyna uncja 1001,30 -0,06% [17:56]
 Srebro uncja 17,16 -1,21% [17:56]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY