Reklama

Momentem rozpoczęcia działalności jest dzień zawarcia umowy spółki z o.o.

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Agnieszka Rzeszut)

Dodano: 11-08-2017

Momentem rozpoczęcia działalności jest dzień zawarcia umowy spółki z o.o.

Momentem rozpoczęcia działalności jest dzień zawarcia umowy spółki z o.o., co ma związek z ustaleniem prawa do korzystania w 2017 r. ze stawki podatku w wysokości 15% na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu, stawka podatku dochodowego wynosi 15% w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą.

Umowa Spółki została zawarta 29 listopada 2016 r., więc zgodnie z przepisami oraz umową Spółki, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności (tj. od 29 listopada 2016 r.) do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność (tj. do 31 grudnia 2017 r.) W tym miejscu wskazać należy na art. 8 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550). Zgodnie z tym artykułem, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczyna się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a kończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmieniającej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Zatem, skoro pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się 29 listopada 2016 r., a zakończy 31 grudnia 2017 r., Spółka nie ma prawa do skorzystania w 2017 r. ze stawki podatku w wysokości 15%.

Tak: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 sierpnia 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST).

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Agnieszka Rzeszut)

W dniu 2 sierpnia 2017 r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST), będąca następstwem wniosku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, odnoszącej się do podatku dochodowego od osób prawnych oraz mającej na celu ustalenie, czy wnioskodawca ma prawo korzystać w 2017 r. ze stawki podatku dochodowego wynoszącej 15%.

We wniosku o wydanie interpretacji zostało wskazane, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 20 grudnia 2016 r.  W grudniu 2016 r. doszło ponadto do jej zarejestrowania w rejestrze czynnych podatników VAT wraz z oznaczeniem jako daty rozpoczęcia działalności miesiąca stycznia 2017 r. Faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej przez wnioskodawcę miało miejsce w dniu 1 stycznia 2017 r. W tym miesiącu wystawiono pierwszą fakturę VAT, będącą następstwem czynności podjętych w trakcie jego trwania. Spółka będąca wnioskodawcą wskazała, że nie jest podatnikiem określonym w art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej jako „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych” lub „pdop”) – nie powstała m.in. w wyniku przekształcenia oraz nie stanowi członka grupy kapitałowej.

Pismem z dnia 24 lipca 2017 r. uzupełniono stan faktyczny opisany we wniosku o wydanie interpretacji poprzez poinformowanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o okoliczności, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w dniu 29 listopada 2016 r. W oparciu o § 14 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rok obrotowy i podatkowy tej spółki jest rokiem kalendarzowym. Zgodnie z treścią umowy, pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2017 r.

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego zwrócono się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy wnioskodawca w oparciu o art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b pdop ma prawo do korzystania w 2017 r. ze stawki podatku dochodowego wynoszącej 15%. Zdaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ocenie znaczenia pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę jego potoczne rozumienie. Wskazano bowiem, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji w tym zakresie. W związku z tym, zdaniem wnioskodawcy, za początek prowadzenia przez niego działalności gospodarczej należy uznać datę 1 stycznia 2017 r., w następstwie czego ma on prawo stosowania w 2017 r. stawki podatkowej wynoszącej 15%.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b pdop, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a pdop, wynosi 15% podstawy opodatkowania - w przypadku podatników rozpoczynających działalność -
w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
W oparciu o tę regulację przyjęto niższą stawkę podatkową w określeniu do danej kategorii podatników.

Reklama

W oparciu o art.  8 ust. 1 pdop, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6 pdop, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pdop, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. W świetle art. 8 ust. 2a pdop,  w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jego zdaniem nie można jednak utożsamiać tego pojęcia z datą pierwszego zdarzenia gospodarczego rodzącego skutki podatkowe w ramach podatku dochodowego – datą powstania pierwszego przychodu lub kosztu podatkowego. Pojęcie to jest bowiem bardzo szerokie z uwagi na fakt, że podatnik może dokonywać operacji gospodarczych, nawiązywać stosunki prawne, bądź być podmiotem zdarzeń prawnych jeszcze przed datą powstania po jego stronie pierwszego przychodu lub kosztu podatkowego. Ponadto, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3, na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym – w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Wyrazem działalności gospodarczej jest każde zdarzenie gospodarcze, które powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych. Konsekwencją rozpoczęcia działalności gospodarczej nie jest jedynie powstanie przychodów lub kosztów podatkowych.

W związku z powyższym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień powstania podatnika, którym na gruncie opisanego stanu faktycznego będzie dzień zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. data 29 listopada 2016 r. W tym zakresie Organ wskazał również, iż zawarcie umowy spółki powoduje powstanie spółki z o.o. w organizacji, która posiada podmiotowość prawną i może być podmiotem stosunków prawnych. W oparciu o umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz regulacje prawne, rok podatkowy wnioskodawcy w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy liczyć od daty rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, następującego po roku jej rozpoczęcia. Rok podatkowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2016 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2017 r.

Możliwość zastosowania stawki podatkowej, wynoszącej 15% podstawy opodatkowania - w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. w oparciu o regulacje ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550). Zgodnie z art. 8 ustawy zmieniającej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w brzmieniu dotychczasowym.

Z uwagi na powyższą regulację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wnioskodawca nie ma prawa skorzystać ze stawki podatku wynoszącej 15% w roku 2017 r. Pierwszy rok podatkowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest rokiem kalendarzowym. Rozpoczął się on bowiem  w dniu 29 listopada 2016 r., a zakończy się w dniu 31 grudnia 2017 r

Odnosząc się kluczowego zagadnienia, będącego przedmiotem wydanej interpretacji indywidualnej, związanego z definicją pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wskazać należy, że utożsamianie tego pojęcia z datą zawarcia umowy spółki (stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, oparte na okoliczności, iż wówczas powstaje spółka z o.o. w organizacji) może okazać się nie do końca prawidłowe. Dotyczy to zwłaszcza spółek osobowych, w stosunku do których przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) nie przewidują etapu spółki w organizacji. Okoliczności rozpoczęcia działalności gospodarczej na gruncie podatkowym powinny być takie same dla wszystkich podmiotów, zarówno wobec spółek osobowych, jaki i spółek kapitałowych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

VIII Gala VIP. GALERIA FOTOGRAFII

Magazyn VIP Biznes&Styl już po raz ósmy rozdał statuetki dla Najbardziej Wpływowych...

VIII Gala VIP. Najbardziej Wpływowi Podkarpacia 2017

Podczas sobotniej, wielkiej gali w Filharmonii...

VIP Biznes. Marta Półtorak: Zależy mi na rozwoju miejsca, gdzie mieszkam!

Z Martą Półtorak, prezesem i współwłaścicielką Marma Polskie Folie, zwyciężczynią rankingu VIP-a w kategorii "BIZNES", rozmawia Aneta Gieroń...

VIP Polityka. Tomasz Poręba: Podkarpacie może stać się polską Bawarią

Z Tomaszem Porębą, posłem PiS do Parlamentu Europejskiego, zwycięzcą rankingu VIP-a w kategorii "POLITYKA", rozmawia Aneta Gieroń

XIII Gala Podkarpackiego Klubu Biznesu

Zrzeszający 300 przedsiębiorców Podkarpacki Klub Biznesu zorganizował w piątek, 24 listopada, wielką galę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowy G2A Arena w Jasionce k/Rzeszowa. Uroczystemu spotkaniu towarzyszyło wręczenie...

Reklama

VIP Kultura. Wit Wojtowicz: Zamek w Łańcucie od dziecka budził mój zachwyt

Z Witem Karolem Wojtowiczem, dyrektorem Muzeum-Zamku w Łańcucie, zwycięzcą rankingu VIP-a w kategorii "KULTURA", rozmawia Alina Bosak

Będzie więcej przedsiębiorstw społecznych w regionie

Mieszkańcy wsi Futoma w gminie Błażowa chcą utworzyć wioskę tematyczną o nazwie „Dolina Mięty”, w Rzeszowie powstanie Stowarzyszenie MOST, które działa na rzecz pracowników Warsztatów...

Już dzisiaj rozdamy statuetki dla Najbardziej Wpływowych Podkarpacia

Po raz ósmy 18 listopada 2017 r. w Filharmonii Podkarpackiej Dwumiesięcznik Podkarpacki VIP Biznes&Styl rozda prestiżowe statuetki dla Najbardziej Wpływowych...

Łącznikiem Rzeszowa z S19 pojedziemy 7 grudnia

Prawdopodobnie 7 grudnia kierowcy po raz pierwszy pojadą łącznikiem Rzeszowa z drogą ekspresową S19. Prawdopodobnie, bo data jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzona, ale właśnie tego dnia w Łańcucie...

Rzeszowska PRO-FAMILIA wśród najlepszych szpitali w Polsce

Rzeszowski szpital PRO-FAMILIA zajął drugie miejsce w skali kraju (i pierwsze na Podkarpaciu) w ogólnopolskim, prestiżowym rankingu "Bezpieczny Szpital Przyszłości". W rankingu...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Listopad-Grudzień

VIP Listopad-Grudzień
w numerze m.in.:

• VIP tylko pyta - z Markiem Dareckim o przemyśle 4.0 • Ks. prof. Michał Heller i prof. Krzysztof Jakowicz • Rusza zimowa wyprawa na K2
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-01-16 12:19
WIG 66064.68 +0,86%
WIG20 2571.88 +1,15%
mWIG40 4916.06 +0,38%
sWIG80 15071.01 -0,16%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-01-16
USD 3,4190 +0,53%
EUR 4,1825 +0,31%
CHF 3,5428 +0,27%
GBP 4,7060 +0,34%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1333,10 -0,55% [12:14]
 Ropa brent baryłka 69,31 -1,27% [12:13]
 Pallad uncja 1109,95 -1,29% [12:13]
 Platyna uncja 991,90 -1,00% [12:13]
 Srebro uncja 17,05 -1,84% [12:13]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY