Reklama

Momentem rozpoczęcia działalności jest dzień zawarcia umowy spółki z o.o.

A A A
Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Agnieszka Rzeszut)

Dodano: 11-08-2017

Momentem rozpoczęcia działalności jest dzień zawarcia umowy spółki z o.o.

Momentem rozpoczęcia działalności jest dzień zawarcia umowy spółki z o.o., co ma związek z ustaleniem prawa do korzystania w 2017 r. ze stawki podatku w wysokości 15% na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu, stawka podatku dochodowego wynosi 15% w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w roku, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą.

Umowa Spółki została zawarta 29 listopada 2016 r., więc zgodnie z przepisami oraz umową Spółki, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności (tj. od 29 listopada 2016 r.) do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność (tj. do 31 grudnia 2017 r.) W tym miejscu wskazać należy na art. 8 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550). Zgodnie z tym artykułem, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczyna się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a kończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmieniającej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Zatem, skoro pierwszy rok podatkowy Spółki rozpoczął się 29 listopada 2016 r., a zakończy 31 grudnia 2017 r., Spółka nie ma prawa do skorzystania w 2017 r. ze stawki podatku w wysokości 15%.

Tak: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 sierpnia 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST).

Komentarz AXELO (aplikantka radcowska Agnieszka Rzeszut)

W dniu 2 sierpnia 2017 r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST), będąca następstwem wniosku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6 czerwca 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, odnoszącej się do podatku dochodowego od osób prawnych oraz mającej na celu ustalenie, czy wnioskodawca ma prawo korzystać w 2017 r. ze stawki podatku dochodowego wynoszącej 15%.

We wniosku o wydanie interpretacji zostało wskazane, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 20 grudnia 2016 r.  W grudniu 2016 r. doszło ponadto do jej zarejestrowania w rejestrze czynnych podatników VAT wraz z oznaczeniem jako daty rozpoczęcia działalności miesiąca stycznia 2017 r. Faktyczne rozpoczęcie działalności gospodarczej przez wnioskodawcę miało miejsce w dniu 1 stycznia 2017 r. W tym miesiącu wystawiono pierwszą fakturę VAT, będącą następstwem czynności podjętych w trakcie jego trwania. Spółka będąca wnioskodawcą wskazała, że nie jest podatnikiem określonym w art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej jako „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych” lub „pdop”) – nie powstała m.in. w wyniku przekształcenia oraz nie stanowi członka grupy kapitałowej.

Pismem z dnia 24 lipca 2017 r. uzupełniono stan faktyczny opisany we wniosku o wydanie interpretacji poprzez poinformowanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o okoliczności, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w dniu 29 listopada 2016 r. W oparciu o § 14 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rok obrotowy i podatkowy tej spółki jest rokiem kalendarzowym. Zgodnie z treścią umowy, pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2017 r.

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego zwrócono się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy wnioskodawca w oparciu o art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b pdop ma prawo do korzystania w 2017 r. ze stawki podatku dochodowego wynoszącej 15%. Zdaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ocenie znaczenia pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę jego potoczne rozumienie. Wskazano bowiem, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji w tym zakresie. W związku z tym, zdaniem wnioskodawcy, za początek prowadzenia przez niego działalności gospodarczej należy uznać datę 1 stycznia 2017 r., w następstwie czego ma on prawo stosowania w 2017 r. stawki podatkowej wynoszącej 15%.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b pdop, podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a pdop, wynosi 15% podstawy opodatkowania - w przypadku podatników rozpoczynających działalność -
w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
W oparciu o tę regulację przyjęto niższą stawkę podatkową w określeniu do danej kategorii podatników.

Reklama

W oparciu o art.  8 ust. 1 pdop, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6 pdop, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pdop, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. W świetle art. 8 ust. 2a pdop,  w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jego zdaniem nie można jednak utożsamiać tego pojęcia z datą pierwszego zdarzenia gospodarczego rodzącego skutki podatkowe w ramach podatku dochodowego – datą powstania pierwszego przychodu lub kosztu podatkowego. Pojęcie to jest bowiem bardzo szerokie z uwagi na fakt, że podatnik może dokonywać operacji gospodarczych, nawiązywać stosunki prawne, bądź być podmiotem zdarzeń prawnych jeszcze przed datą powstania po jego stronie pierwszego przychodu lub kosztu podatkowego. Ponadto, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) księgi rachunkowe otwiera się, z zastrzeżeniem ust. 3, na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym – w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Wyrazem działalności gospodarczej jest każde zdarzenie gospodarcze, które powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych. Konsekwencją rozpoczęcia działalności gospodarczej nie jest jedynie powstanie przychodów lub kosztów podatkowych.

W związku z powyższym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uznać dzień powstania podatnika, którym na gruncie opisanego stanu faktycznego będzie dzień zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. data 29 listopada 2016 r. W tym zakresie Organ wskazał również, iż zawarcie umowy spółki powoduje powstanie spółki z o.o. w organizacji, która posiada podmiotowość prawną i może być podmiotem stosunków prawnych. W oparciu o umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz regulacje prawne, rok podatkowy wnioskodawcy w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy liczyć od daty rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, następującego po roku jej rozpoczęcia. Rok podatkowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2016 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2017 r.

Możliwość zastosowania stawki podatkowej, wynoszącej 15% podstawy opodatkowania - w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. w oparciu o regulacje ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550). Zgodnie z art. 8 ustawy zmieniającej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w brzmieniu dotychczasowym.

Z uwagi na powyższą regulację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wnioskodawca nie ma prawa skorzystać ze stawki podatku wynoszącej 15% w roku 2017 r. Pierwszy rok podatkowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest rokiem kalendarzowym. Rozpoczął się on bowiem  w dniu 29 listopada 2016 r., a zakończy się w dniu 31 grudnia 2017 r

Odnosząc się kluczowego zagadnienia, będącego przedmiotem wydanej interpretacji indywidualnej, związanego z definicją pojęcia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wskazać należy, że utożsamianie tego pojęcia z datą zawarcia umowy spółki (stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, oparte na okoliczności, iż wówczas powstaje spółka z o.o. w organizacji) może okazać się nie do końca prawidłowe. Dotyczy to zwłaszcza spółek osobowych, w stosunku do których przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) nie przewidują etapu spółki w organizacji. Okoliczności rozpoczęcia działalności gospodarczej na gruncie podatkowym powinny być takie same dla wszystkich podmiotów, zarówno wobec spółek osobowych, jaki i spółek kapitałowych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Reklama

Podkarpacki automotive jednoczy siły. Motoryzacja inteligentną specjalizacją regionu

Podkarpacie to prawdziwe zagłębie firm z branży automotive. Pod tym względem ustępujemy jedynie Śląskowi i Wielkopolsce...

Patio przy I LO będzie gotowe jeszcze w tym roku

Do końca tego roku przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie ma być gotowe patio - miejsce relaksu i spotkań młodzieży szkolnej oraz lokalnej społeczności. Patio zostanie wykonane w technologii...

To już pewne. Kongres 590 po raz drugi w Rzeszowie

16 i 17 listopada w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym G2Arena w Jasionce już po raz drugi spotka się polski i międzynarodowy biznes, a prezydent RP, Andrzej Duda już po raz drugi przyzna nagrody...

Reklama

Osiem nowych firm w Inkubatorze Technologicznym od początku roku

Osiem przedsiębiorstw rozpoczęło działalność w Inkubatorze Technologicznym w Jasionce w pierwszym półroczu 2017 roku. Są to m.in.: 3D team specjalizująca się w...

Rekord w specjalnych strefach ekonomicznych: Euro-Park Mielec i Euro-Park Wisłosan

Ponad 980 mln zł inwestycji i niemal 1200 nowych miejsc pracy mają zapewnić firmy, które w pierwszym półroczu tego roku otrzymały...

Szansa na zatrudnienie dla osób młodych, biernych zawodowo. Nowy projekt w RARR S.A

Osoby młode, do 29. roku życia, z niepełnosprawnościami, bierne zawodowo, wywodzące się ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców...

WiseGlass. Start-up z Rzeszowa, który nie chce naprawiać świata

- Nie zamierzamy naprawiać świata, ani nie wymyśliliśmy innowacji, która ma zmienić rzeczywistość. Postanowiliśmy skorzystać z tego, co już funkcjonuje, udoskonalić...

Czas na elektromobilność! Rzeszów ma trzy nowe Melexy

W czwartek pod rzeszowskim ratuszem odbyło się przekazanie miastu przez firmę Melex, trzech nowych pojazdów. Trafią one do spółek miejskich MPWiK, MPGK i MZBM. Dwa z nich to pojazdy...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Czerwiec-Lipiec

VIP Czerwiec-Lipiec
w numerze m.in.:

• Krzysztof Tokarz - Być najlepszym • Prowincja nigdy nie była jałowa • W świecie komiksu Wojciecha Birka • Kongres TSLA Expo 2017 • Podkarpackie start-upy • Rzeźby Józefa Wilkonia • Podkarpacka kwatera Hitlera
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2017-08-22 10:59
WIG 62462.42 +0,06%
WIG20 2382.26 +0,21%
mWIG40 4884.23 -0,07%
sWIG80 15404.01 +0,05%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2017-08-21
USD 3,6408 -0,14%
EUR 4,2747 -0,18%
CHF 3,7641 -0,76%
GBP 4,6882 -0,35%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1290,63 -0,52% [10:56]
 Ropa brent baryłka 52,26 +1,01% [10:56]
 Pallad uncja 937,65 -0,30% [10:56]
 Platyna uncja 979,55 -0,59% [10:55]
 Srebro uncja 16,94 -0,35% [10:55]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY