Reklama

Zbycie udziału w nieruchomości a obowiązek podatkowy

A A A
Komentarz AXELO (Ewelina Michalska)

Dodano: 21-11-2017

Zbycie udziału w nieruchomości a obowiązek podatkowy

Przeniesienie udziałów w nieruchomości na drugiego współwłaściciela, jeśli od nabycia nie upłynęło pięć lat podlega opodatkowaniu 19% PIT. Odpłatne zbycie przed upływem pięciu lat nie jest zwolnione z podatku. Termin „odpłatne zbycie” odnosi się także do zbycia udziałów w zamian za spłatę. Osoba, która otrzymuje spłatę zbywa odpłatnie przysługujący jej udział. Spłata jest w takim przypadku wyrażoną w pieniądzu równowartością zbytego udziału we wspólnym prawie. Pomiędzy współwłaścicielami dochodzi więc do wymiany dóbr majątkowych. W związku z tym po stronie dokonującego odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości powstaje obowiązek podatkowy, o ile zdarzenie to ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB2-2.4011.300.2017.1.APA

(Komentarz AXELO Ewelina Michalska)

Problematyka przedstawionej powyżej interpretacji sprowadza się do oceny skutków podatkowych otrzymania spłaty w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny udział 1/2 w nieruchomości. Jego wartość, odpowiadającą rzeczywistej wartości rynkowej, wyceniono na kwotę 80 000 zł. W ramach postępowania sądowego współwłaściciele dokonali zniesienia łączącego ich stosunku prawnego, w ten sposób, że własność nieruchomości w całości przyznano drugiemu współwłaścicielowi, natomiast Wnioskodawca w zamian otrzymał spłatę. Biegły rzeczoznawca na potrzeby prowadzonego postępowania, wycenił wartość nieruchomości na łączną kwotę 143 000 zł. Połowa tej sumy, bo 72 500 zł miała trafić do rąk Wnioskodawcy. Co istotne, w przedstawionym stanie faktycznym, zniesienie współwłasności  nastąpiło przed upływem 5 lat podatkowych od nabycia nieruchomości w drodze darowizny.

Wedle takiego stanu rzeczy Wnioskodawca zwrócił się do organu z zapytaniem, czy otrzymana z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości kwota, stanowi dochód z tytułu zbycia nieruchomości opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli wysokość spłaty nie przekracza wartości udziałów we współwłasności określonych w umowie darowizny. Jego zdaniem, uzyskana w wyniku transakcji zbycia udziału kwota, nie rodzi obowiązku podatkowego, gdyż w jej ramach Wnioskodawca nie uzyskuje żadnego przysporzenia majątkowego względem nabytego drogą darowizny udziału we współwłasności.

Reklama

Organ uznał powyższe stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Stwierdził, iż okolicznością wpływającą na powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy, jest sam fakt dokonania czynności prawnej – zbycia udziału we współwłasności nieruchomości. Natomiast kwota, jaką otrzymał w zamian, tj. niższa aniżeli wartość udziału w momencie nabycia, nie ma tutaj żadnego znaczenia.  

W tym miejscu należy przywołać zasadę opodatkowania odpłatnego zbycia, jaką formułują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 9 ust. 1. opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż źródłami przychodów są: odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, czy też innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W przywołanej interpretacji organ podatkowy definiuje pojęcie „odpłatnego zbycia”. Obejmuje ono nie tylko transakcje przeprowadzane w ramach umowy sprzedaży, ale także inne dokonywane w ramach stosunków prywatnoprawnych, uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego, np. umowę zamiany czy darowizny. Termin „zbycie” odnosi się bowiem do wszystkich czynności prawnych, których skutkiem jest przeniesienie prawa własności do całej rzeczy lub udziału. Za takie czynności prawne należy zatem uznać zniesienie współwłasności, skutkujące przyznaniem rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych. Osoba, otrzymująca w całości daną rzecz, nabywa jej część ponad dotychczas posiadany i przysługujący jej udział w rzeczy, natomiast ta wyzbywająca się, otrzymuje spłatę pieniężną.     

Powyższe stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej należy uznać za trafne i w pełni zgodne z przyjętą dotychczas praktyką organów podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa wprost katalog czynności prawnych skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego. Okolicznością decydująca o jego istnieniu nie może być sama wartość kwoty spłaty otrzymanej z tytułu zbycia udziału we współwłasności nieruchomości. Przyjęcie takiego rozwiązania skutkowałoby bowiem w praktyce zaniżaniem wartości nabywanych pierwotnie nieruchomości i późniejszym uchylaniem się zbywców od obowiązków podatkowych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

KOMENTARZE

Kompensata nie podlega ograniczeniu kwotowemu

Zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...

Ryczałty za noclegi kierowców

Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją przepis art. 21a ustawy z dnia...

Przy podziale przez wydzielenie spółka przejmująca przejmie także rolę procesową spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art...

Wynagrodzenie pracownika kosztem uzyskania przychodu nawet wbrew układowi zbiorowemu

Podwyższone wynagrodzenia wypłacane kierowcom na podstawie indywidualnych porozumień zawartych z poszczególnymi pracownikami...

zobacz więcej
Reklama

Nowa kuchnia w jeden weekend

Kuchnia często jest sercem domu. To w niej spędzamy większość czasu w gronie najbliższych...

Domowy kosz na śmieci - już nie tylko pod zlewem

Wolnostojący z workiem i pokrywką, bezdotykowy, prosty...

Buraki czerwone na jesienne chłody

Buraki czerwone to nie tylko ćwikła czy podstawa popularnej zupy, ale też zdrowe...

W 2018 roku, branżę budowlaną czekają duże zmiany

W 2016 roku, miało miejsce opóźnienie w realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych, realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. To znacząco obniżyło...

Dynia - smaczne odmiany i słówko o uprawie

Ta roślina pochodzi z tropikalnych regionów Ameryki Południowej. Razem z kukurydzą stanowiła podstawę diety Inków. Meksykanie uprawiali dynię już 5000 lat temu, w USA dyniowe żniwa zbiegają się obchodami...

Jak prawidłowo mieszać chemię budowlaną?

Proces mieszania, towarzyszy budowie na każdym z jej etapów – od przygotowania tzw. "mokrej ziemi", przez inne zaprawy jastrychowe, masy pod kostkę brukową, aż po kleje, farby i zaprawy uniwersalne typu 2...

Reklama

Kreatywne wykorzystanie cegły - wiązanie i układ

Cegła jaka jest – każdy widzi. Od wieków w prostej i niezmienionej budowie. Ale jak się okazuje ta banalna z pozoru forma, sprawdza się nie tylko jako element architektury o klasycznym charakterze...

Berberys najpiękniejszy jesienią. Polecamy najciekawsze odmiany

Berberys pospolity czyli kwaśnica rośnie w całej Europie, również w Polsce, ale bywa niszczony ze względu na rdzę źdźbłową, której jest żywicielem pośrednim...

Trawa pampasowa ozdobi jesienny ogród. Posadź teraz

Powoli przemija polska złota jesień. Jedynie ostatnie kwiaty astrów i dalii oraz trawy urozmaicają gołe grządki. Wśród pędów traw zimują owady i chowają się w nich drobne ptaszki –...

Czy warto inwestować w izolacje niskodymowe

W Unii Europejskiej w pożarach ginie średnio 11 osób dziennie. To około 4 tysiące zgonów rocznie. Ale co istotne 95 procent tych ofiar, zmarło w wyniku wdychania dymu. Dym rozprzestrzenia się bardzo szybko...

Czym grozi palenie śmieci w kominku?

Rocznie w Polsce produkuje się średnio 58 milionów metrów sześciennych odpadów komunalnych. To jakby zapełnić śmieciami po dach Stadion Narodowy aż 58 razy. Część z nich staje się paliwem opałowym, bo wielu Polaków...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Wrzesień-Październik

VIP Wrzesień-Październik
w numerze m.in.:

• Ryszard Jania - w motoryzacji ważny jest sojusz! • Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc • Cerkamed jeszcze pokaże • Dzisiejsza Rosja • Ocaleni Żydzi z Podkarpacia
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY