REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO "VIII GALA VIP"

A A A

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą „VIII GALA VIP” zwany w dalszej części „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest SAGIER SP. Z O.O. ul. Cegielniana 18c/3, 35-310 Rzeszów, dalej SAGIER.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach imprezy VIII GALA VIP w Filharmonii Podkarpackiej przy ul. Szopena 30 w Rzeszowie w dniu 18 listopada 2017 r. 
 4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, a jego wynik nie zależy od przypadku, dlatego też niniejszy Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie promocyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, uczestniczące w VIII GALI VIP i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Goście VIII GALI VIP otrzymywać będą zgłoszenie konkursowe, które po wypełnieniu będą wrzucać do specjalnie przygotowanej urny. Zgłoszenie konkursowe może być zastąpione imienną wizytówką firmową pod warunkiem, iż zawiera ona minimum te same dane osobowe co wymagane na zgłoszeniu konkursowym.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk zgłoszenia przez osoby uczestniczące w Konkursie; brak danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail), brak podpisu potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz brak możliwości odczytania danych spowoduje, iż zgłoszenie takie będzie uznane za nieważne i nie będzie brane pod uwagę przy wyłanianiu uczestników konkursu. Nie jest wymagane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisem, w sytuacji wrzucenia imiennej wizytówki zamiast zgłoszenia konkursowego. Wrzucenie imiennej wizytówki traktowane jest automatycznie jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Konkurs polegał będzie na wyłonieniu spośród zgłoszonych osób uczestniczących w imprezie kandydata, który po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na jedno z pytań konkursowych, otrzyma jedną z nagród rzeczowych ufundowanych przez Sponsorów. 
 5. Nieudzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe lub udzielenie odpowiedzi błędnej powoduje utratę szansy na zdobycie nagrody i do walki o nagrodę przystępuje kolejny wyłoniony spośród zgłoszonych uczestnik konkursu. 
 6. Każdy z uczestników może wrzucić do przygotowanej urny jedną wizytówkę lub jedno zgłoszenie konkursowe. 

§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik konkursu, wrzucając do urny wypełnione zgłoszenie konkursowe lub wizytówkę, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora oraz przez SPONSORÓW VIII GALI VIP fundujących nagrody w konkursie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingowe SAGIER i SPONSORÓW VIII GALI VIP fundujących nagrody w konkursie.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie  internetowej www.biznesistyl.pl/regulamin8galavip i w siedzibie SAGIER, ul. Cegielniana 18c/3, 35-310 Rzeszów.
 2. SAGIER nie będzie ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy dane osób biorących udział w konkursie będą przetwarzane przez SPONSORÓW w innym celu lub przekazane stronom trzecim niezgodnie z prawem.
 3. SAGIER i SPONSORZY nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wad oraz uszkodzeń czy awarii przedmiotów stanowiących nagrody w konkursie, gdy te ulegną uszkodzeniu lub awarii podczas ich transportu lub użytkowania. W takich sytuacjach zdobywca nagrody na własną rękę i koszt dochodzi ich naprawy.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SAGIER, jak również członkowie ich rodzin. 
 5. SAGIER nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w konkursie wynikający z winy leżącej po stronie uczestnika. SAGIER nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z udziałem uczestnika w konkursie. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez SAGIER uznane.
 6. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
 8. Spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby SAGIER.
SAGIER SP. Z O.O. 
ul. Cegielniana 18c/3
35-310 Rzeszów
VIP STYCZEŃ-LUTY

VIP STYCZEŃ-LUTY
w numerze m.in.:

• Automet. Rodzina Leśniaków w motoryzacyjnym biznesie • Jola i Robert Jareccy. Kino studyjne w Zatwarnicy • 400 kościołów Ignacego Tokarczuka • Opowieść o przedwojennym Rzeszowie
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2018-03-22 09:00
WIG 60932.26 +1,62%
WIG20 2320.77 +2,14%
mWIG40 4735.44 +0,79%
sWIG80 14432.83 +0,42%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2018-03-21
USD 3,4544 +0,72%
EUR 4,2416 +0,41%
CHF 3,6205 +0,47%
GBP 4,8564 +0,94%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1331,80 -0,01% [08:58]
 Ropa brent baryłka 69,36 -0,66% [08:58]
 Pallad uncja 985,20 +0,03% [08:58]
 Platyna uncja 958,70 +0,15% [08:58]
 Srebro uncja 16,57 +0,06% [08:58]
Wspierane przez Money.pl
http://www.swiatpogody.pl
Reklama

NASI PARTNERZY