Reklama

Jesteś uczestnikiem kolizji drogowej lub wypadku masz pewne prawa i obowiązki

A A A
Janusz Pawlak

Dodano: 09-11-2016

Jesteś uczestnikiem kolizji drogowej lub wypadku masz pewne prawa i obowiązki

Rzeki samochodów na naszych drogach powodują, iż każdy z nas narażony jest na udział w kolizji lub wypadku drogowym. Uczestnictwo w takim zdarzeniu nakłada na nas określone prawa i obowiązki. Warto je znać lub sobie przypomnieć. Pomoże nam w tym nasz ekspert, Marek Piskur, prowadzący w Rzeszowie agencję PZU.

Co musimy zrobić w razie uczestniczenia w kolizji lub wypadku drogowym.

Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu.

• nigdy nie oddalaj się (nie uciekaj) z miejsca zdarzenia,

• zatrzymaj pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

• ustaw trójkąt ostrzegawczy,

• usuń pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitych ani rannych,

• na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku (w kolizji) podaj swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Rada praktyczna

Sprawa jest prosta, jeśli w wyniku wypadku nikt nie został ranny, ani nie zginął – nie musimy wówczas wzywać policji. Dokonujemy oględzin samochodu i sporządzamy dokumentację fotograficzną uszkodzonych elementów oraz samego miejsca zdarzenia.

Policję wzywamy, gdy są zabici lub ranni, istnieje podejrzenie, że jeden z uczestników zdarzenia jest pijany, nie wiadomo, kto jest winien albo sprawca nie przyznaje się do winy, sprawca nie ma polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC (lub nie chce takich danych podać).

Policję wzywamy również w sytuacji kolizji (wypadku) z pojazdem z zagranicy.

Obowiązek spisania oświadczenia należy do sprawcy wypadku

Najważniejsza jest poprawność zapisu numeru rejestracyjnego i danych osobowych sprawcy (także właściciela pojazdu). Sprawca nie może odmówić sporządzenia oświadczenia. Jeśli nie chce go sporządzić, poszkodowany musi wezwać policję. Jest to konieczne zwłaszcza wówczas, gdy sprawca odmawia uznania swojej winy lub podejrzewasz, że jest pod wpływem alkoholu.

W przypadku kolizji drogowej jej uczestnicy, jeśli chcą się obyć bez powiadamiania policji, powinni ustalić pomiędzy sobą, który z nich jest sprawcą kolizji i spisać oświadczenie.

Rada praktyczna

Przyda się w samochodzie wzór oświadczenia sprawcy wypadku drogowego. Możemy go otrzymać u agenta ubezpieczeniowego lub pobrać z Internetu. Jeśli nie mamy gotowca, wystarczy zwykła kartka papieru, na której spisujemy oświadczenie.

Pamiętajmy też o świadkach zdarzenia. Jeśli ktoś widział, co się stało, warto spisać jego dane (również w oświadczeniu).

Jeżeli w wypadku ktoś zostanie ranny bądź będą ofiary śmiertelne

Na kierowcy oraz pasażerach spoczywają wtedy dodatkowe obowiązki. Ich niedopełnienie grozi odpowiedzialnością karną. Zawsze jesteśmy zobowiązani do:

• udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,

• wezwania pogotowia ratunkowego lub policji,

• niepodejmowania czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (zacieranie śladów, niejednokrotnie nawet niezamierzone),

• pozostania na miejscu wypadku; w sytuacji, gdy wezwanie pogotowia lub policji wymaga oddalenia się, powinniśmy niezwłocznie powrócić na miejsce zdarzenia.

Zgłoszenia szkody dokonuje poszkodowany

Może to zrobić na 3 sposoby:

• osobiście – w najbliższej placówce, centrum likwidacji szkód towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy,

• przez telefon – dzwoniąc na numer infolinii towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy,

• za pośrednictwem Internetu – przez stronę internetową towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy.

Firma ubezpieczeniowa ma obowiązek w ciągu 7 dni (od dnia powiadomienia o szkodzie) przeprowadzić postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania. Musi także pisemnie poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty winien dostarczyć, by możliwe było ustalenie odszkodowania.

Rada praktyczna

1. Nie należy naprawiać samochodu przed zgłoszeniem szkody do zakładu ubezpieczeń i przeprowadzeniem oględzin przez przedstawiciela (rzeczoznawcę) ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Oczywiście niewielkie, konieczne naprawy umożliwiające dalszą jazdę są dopuszczalne, ale przed zmianą stanu pojazdu wykonajmy dokumentację fotograficzną (choć nie ma takiego obowiązku), która będzie pomocna w dalszym postępowaniu.

2.Oprócz odszkodowania za szkodę na mieniu (np. uszkodzony samochód), dodatkowo możesz starać się o zwrot kosztów z powodu:

• spadku wartości handlowej samochodu,

• utraconych dochodów, bo pojazd służył do działalności gospodarczej,

• najmu pojazdu zastępczego,

• konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych samochodu.

3. Przy braku ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – tam też zgłaszamy szkodę.

Ile musimy poczekać na odszkodowanie – pieniądze?

Reklama

• 30 dni – to termin na wypłatę odszkodowania – licząc od dnia poinformowania firmy ubezpieczeniowej o szkodzie. W przypadku braku decyzji o przyznaniu odszkodowania ubezpieczyciel zobowiązany jest do poinformowania klienta na piśmie o przyczynach uniemożliwiających wypłatę oraz do wypłacenia tzw. kwoty bezspornej.

• 14 dni – ma zakład ubezpieczeń na wypłacenie całości odszkodowania od dnia ustalenia odpowiedzialności.

• 90 dni – jest to maksymalny termin wypłaty całości odszkodowania.

Rada praktyczna

Każdy poszkodowany ma prawo wglądu do akt szkodowych. Ubezpieczyciel nie może odmówić ich wydania.

Sprawca uciekł z miejsca wypadku

Jak wtedy starać się o odszkodowanie? Najpierw informujemy o tym zdarzeniu policję (bo to przestępstwo). Następnie zgłaszamy szkodę Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, które ma w swojej ofercie polisy OC. Może to być np. za pośrednictwem firmy, w której jesteś ubezpieczony. Ważne, abyśmy mieli zidentyfikowany pojazd, bo bez tego UFG nie w każdej sytuacji będzie zaspokajał roszczenia.

To powinieneś wiedzieć. Decydują orzecznicy

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu poniesiony w wyniku wypadku, orzecznicy towarzystw ubezpieczeniowych posiłkują się tabelą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 roku. Jednakże każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, stosując wewnętrzne tabele. W teorii kwota odszkodowania nie może być symboliczna i powinna stanowić odczuwalny zastrzyk finansowy dla poszkodowanego. Odszkodowanie powinno wyrównać straty związane z pogorszeniem sytuacji życiowej i materialnej po wypadku. Nie ma jednak przepisów, które szczegółowo i konkretnie by to regulowały.

Rada praktyczna

Wysokość odszkodowania zależna jest od rodzaju doznanych w wypadku obrażeń, czasu trwania leczenia i rehabilitacji, wpływu wypadku na normalne życie poszkodowanego i aktywność zawodową.

To powinieneś wiedzieć. Czy warto powierzać swoją sprawę o odszkodowanie kancelarii adwokackiej?

Kancelarie odszkodowawcze żyją z prowizji i z tego powodu interesują się głównie sprawami, w których stawka jest wysoka. Prowizje kancelarii zwykle wahają się między kilkunastoma a kilkudziesięcioma procentami wywalczonej kwoty.

Kancelarie odszkodowawcze nie pobierają prowizji jedynie od zadośćuczynienia, ale od wszystkich uzyskanych świadczeń, czyli np. od renty również.

Jeżeli w czasie prowadzenia sprawy, pracownik kancelarii proponował Ci pomoc przy leczeniu i m.in. oferował dowóz na rehabilitację (bo i takie usługi również są na porządku dziennym – wszystko po to, aby zdobyć i zatrzymać klienta), nie robił tego za darmo. W efekcie może się okazać, iż zapłacisz kancelarii nie 40. a 60 tys. zł z przyznanej Ci kwoty 100 tys. zł. I być może tyle samo otrzymałbyś bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Rada praktyczna

Opłaca się powierzyć sprawę kancelarii, jeśli mamy naprawdę duże szanse na odszkodowanie. Trzeba pamiętać o dokładnym zapoznaniu się z umową, bo w niej będą określone stawki prowizji oraz wszelkie kwoty, które kancelaria będzie chciała od Ciebie pobrać. Skonsultuj się także z niezaangażowanym w sprawę prawnikiem i opowiedz o swojej sytuacji. Być może okaże się, że nie ma sensu zawieranie umowy z kancelarią, ponieważ bez problemu otrzymasz należne Ci środki. Dlaczego masz oddawać komuś kilkadziesiąt procent odszkodowania, które uzyskasz bez większych problemów, działając samodzielnie?

Powierzając sprawę kancelarii nie będziesz mógł złożyć skargi, bo kancelarie odszkodowawcze nie podlegają Rzecznikowi Finansowemu ani KNF. Jedyną instytucją, do której będziesz się mógł poskarżyć jest UOKiK.

To powinieneś wiedzieć. Kiedy przedawniają się roszczenia?

Roszczenie z umowy ubezpieczenia przedawnia się z upływem trzech lat (art. 819. §1 kodeksu cywilnego). Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jednakże w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego od ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego do tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Większość roszczeń związanych z wypadkami samochodowymi wynika z czynów niedozwolonych (deliktów). Zgodnie z art. 422. §1 roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Jeśli jednak szkoda wynikła z przestępstwa, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, zgodnie z art. 422. §2 kodeksu cywilnego.

KOMENTARZE

Odłóż telefon

Badania pokazują, że wykonywanie połączeń przez kierowcę trzymającego telefon w dłoni podczas jazdy dwukrotnie zwiększa ryzyko wypadku. Z kolei czytanie i wysyłanie wiadomości zwiększa to ryzyko aż 6-krotnie. Obecnie kierowcy nie tylko dzwonią i wysyłają...

Zawsze pytaj o auto zastępcze - ubezpieczyciel nie robi nam łaski

Niejeden zmotoryzowany, za sprawą udziału w kolizji czy wypadku drogowym, traci możliwość korzystania ze swojego auta. Co wtedy? Dzwonimy do rodziny, przyjaciół...

zobacz więcej
Reklama

Fotoradary na trzech skrzyżowaniach w Rzeszowie

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiedział...

Zima w Rzeszowie. Wysypano już ponad 100 ton soli na drogi

Piękna zima, ale za oknem. Na drogach...

Nissan ponownie numerem 1 na rynku samochodów elektrycznych w Polsce

Nissan zakończył 2020 rok jako marka numer jeden w Polsce na rynku pojazdów elektrycznych. W raportowanym okresie sprzedaż bezemisyjnych modeli Nissana wzrosła...

Volvo Cars podsumowuje sprzedaż w 2020 roku pierwsza połowa roku ciężka, druga - rekordowo dobra

Pandemia koronawirusa skutecznie uniemożliwiła nam pobicie kolejnego rekordu sprzedaży. Mimo spowolnienia...

Reklama

Nowa Fala - Renault

Podczas prezentacji strategicznego planu Grupy Renault, "Renaulution", przedstawiciele koncernu przedstawili jego założenia na kolejnych pięć lat i bardziej odległą przyszłość. Przyjmując strategię "Renaulution", marka Renault dopasowuje się do zmian...

Volvo Cars trzykrotnie zwiększy moc produkcyjną aut elektrycznych zakładu w Gandawie. Powód Popyt na te auta

W belgijskiej Gandawie wytwarzany jest pierwsze elektryczne Volvo, a już niebawem...

Większy udział w rynku, więcej hybryd - Volvo Car Poland podsumowuje rok 2020.

Firma Volvo Car Poland zamknęła ubiegły rok wynikiem 10 926 rejestracji (-0,45%). Do wyrównania rekordu sprzedaży z 2019 roku zabrakło...

Nissan ogłasza plany na przyszłość dotyczące małych samochodów dostawczych w Europie

• Gama małych samochodów dostawczych nowej generacji zostanie zbudowana na platformie Aliansu • Wszystkie wersje...

Światowa premiera nowego Audi RS 3 LMS

Audi Sport customer racing kontynuuje swoją ofensywę modelową. Druga generacja Audi RS 3 LMS, jednego z odnoszących największe sukcesy samochodów turystycznych czterech pierścieni, jest tego najlepszym przykładem...

zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.