Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

RARR S.A. - od 20 lat wspiera rozwój Podkarpacia

A A A
Jaromir Kwiatkowski

Dodano: 05-06-2013

Krzysztof Kłak, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ( fot. T. Poźniak)

Krzysztof Kłak, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ( fot. T. Poźniak)

GALERIA ZDJĘĆ
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
Fot. T. Poźniak
20 lat temu powstała Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Misją Agencji od chwili jej powstania było i nadal jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego, podnoszenie jakości i poziomu życia mieszkańców, promocja potencjału regionu, w tym również jego walorów turystycznych i przyrodniczych, a także kreowanie wizerunku Podkarpacia jako miejsca rozwiniętego gospodarczo i społecznie. Może najlepszym podsumowaniem tych 20 lat są słowa  Barbary Kuźniar-Jabłczyńskiej, prezesa Agencji w latach 1994-2008, że „nie ma w zasadzie takiego miejsca w województwie, gdzie by nie było widać śladu RARR-u”.
 
Agencja kieruje swoją ofertę przede wszystkim do małych i średnich podkarpackich przedsiębiorstw z branż produkcyjnych i usługowych. Stale współpracuje z przedstawicielami samorządów lokalnych wszystkich szczebli: Urzędem Marszałkowskim, starostwami powiatowymi, urzędami miast i gmin oraz związkami gmin. Partnerami w podejmowanych działaniach są także lokalne uczelnie i stowarzyszenia. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski,  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania czy Wyższa Szkoła Zarządzania w ramach wspólnych projektów były współorganizatorami wielu imprez: targów, seminariów, spotkań i konkursów.
Reklama
 
Kapitał akcyjny RARR S.A. został utworzony częściowo ze środków budżetowych w postaci aportu wojewody rzeszowskiego oraz z akcji wykupionych przez samorządy gminne i miejskie,  banki, przedsiębiorstwa, fundusze i agencje rozwoju. Obecnie jedynym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, który posiada 100  proc. akcji. Według stanu na 31.12 2012 r.  kapitał zakładowy Agencji wynosi 23.993.000 zł.
 
Programy przedakcesyjne
 
W pierwszych latach istnienia Agencji priorytetem była realizacja programów przedakcesyjnych Phare - Struder, Phare - Rapid i Phare - Struder 2. Dzięki programowi  Phare - Struder w różnych formach szkoleń i kursów przekwalifikujących wzięło udział ponad 4 tys. przedsiębiorców, mieszkańców wsi, bezrobotnych. Przyznano  przedsiębiorcom 187 dotacji na kwotę ok. 5 mln ECU na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z tworzeniem, rozbudową, modernizacją zakładów pracy. Środki pomocowe z tego programu przekazywano także samorządom lokalnym z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę oczyszczalni ścieków, budowę i modernizację dróg. Program Phare–Rapid umożliwił RARR S.A. wsparcie małych projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej w postaci sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej, dróg dojazdowych. Z kolei ze środków programu Phare-Struder 2 wyremontowano dwie zabytkowe kamienice położone na rzeszowskim rynku, przekazane wcześniej aportem przez wojewodę rzeszowskiego.  

Dziełem Agencji była także Małopolska Giełda Rolno-Towarowa, do której organizacji przystąpiono w 1995 r. 
 
W latach 2001-2004 Agencja  pełniła rolę Regionalnej Instytucji Finansującej w województwie podkarpackim, odpowiedzialnej za administrowanie środkami wsparcia dla  małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów Phare 2000 i Phare 2000 Spójność Społeczno-Gospodarcza - Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. W 2004 r. RARR S.A. została wybrana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego jako instytucja wdrażająca dwa działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa. 
Reklama
 
Regionalna Instytucja Finansująca
 
W systemie  funduszy i programów unijnych 2007-2013 RARR S.A. pełniła rolę partnera Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jako Regionalna Instytucja Finansująca odpowiadała za wdrażanie na Podkarpaciu pięciu działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Do 31.12.2012 r.  zatwierdzono i podpisano umowy z 500 przedsiębiorcami. Łączna kwota zakontraktowanych środków w ramach POIG dla Podkarpacia  na koniec ub. roku wyniosła 977 mln zł.

Agencja aktywnie wspiera samorządy wszystkich szczebli w zakresie opracowywania planów rozwoju lokalnego i strategii rozwoju. Zajmuje się także opracowywaniem studiów wykonalności inwestycji oraz innych dokumentów o charakterze analityczno-ekonomicznym. Do tej pory opracowano kilkadziesiąt studiów wykonalności, m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, inwestycji drogowych, oświatowych, sportowych, służby zdrowia, oraz społeczeństwa informacyjnego. 
 
Od 2000 r. RARR S.A. – wespół z Politechniką Rzeszowską - organizuje konkurs Innowator Podkarpacia, którego celem jest promocja przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania. Od tego samego roku jest też pełnoprawnym członkiem największej na świecie sieci transferu technologii Innovation Relay Centres Network. 
 
PPNT Aeropolis
 
Jedną z wizytówek RARR S.A. jest Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS. Porozumienie o jego utworzeniu zostało zawarte 19 maja 2003 r., a jego sygnatariuszami byli Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Miasto Rzeszów, Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski. W późniejszym czasie dołączyły gminy Głogów Młp. oraz Trzebownisko.
 
Pierwszy etap budowy PPNT realizowany był w okresie od lutego 2005 do listopada 2008 r.,  a jego efektem było kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną ok. 117 hektarów terenów położonych w Strefie S1 Jasionka oraz Strefie S2 Rogoźnica. Ponadto na terenie należącym do Politechniki Rzeszowskiej wybudowano Preinkubator Akademicki o powierzchni ok. 1000 m kw. pod wynajem  nowo tworzonym, akademickim firmom. Tereny stref S1 i S2 niemal w całości objęto Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec.
Reklama
 
Do 31.12.2012 r. w strefie S1 w Jasionce rozlokowało się 9 firm z branż wysokich technologii - lotniczej, elektromaszynowej, informatycznej - które zrealizowały inwestycje o wartości ponad 500 mln zł i utworzyły 985 nowych miejsc pracy. W strefie S2 Rogoźnica 19 firm branży chemicznej, elektromaszynowej, informatycznej, budowlanej, tworzyw sztucznych zainwestowało w swoje nowo tworzone fabryki ponad 225 mln zł i utworzyło 1506 miejsc pracy. Od momentu utworzenia Preinkubatora Akademickiego rozpoczęły w nim działalność 32 firmy, w większości założonych przez absolwentów lub pracowników naukowych rzeszowskich uczelni. 
 
II etap rozbudowy PPNT obejmował uzbrojenie kolejnych 48 hektarów terenów, położonych z drugiej strony lotniska Rzeszów-Jasionka, oznaczonych symbolem S1-3, oraz  budowę położonego w strefie S1 Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT, jak również położonych na terenach uczelnianych Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej i Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 
Zgodnie z harmonogramem prac wykonawczych, w połowie 2012 r. tereny inwestycyjne strefy S1-3 zostały uzbrojone, a na wiosnę 2013 r. mieli pojawić  się na nich pierwsi inwestorzy. We wrześniu 2012 r. oddano do użytkowania Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT. Pojawiły się w nim pierwsze firmy, zajmując część pomieszczeń produkcyjnych i biurowych. Tak samo oddano już do użytkowania budynek Laboratorium Badawczego Politechniki Rzeszowskiej, który po wyposażeniu w odpowiednią aparaturę badawczą rozpocznie normalną działalność. Trwają prace przy budowie Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, które zgodnie z umową z wykonawcą powinny się zakończyć w czerwcu 2013 r. 
Reklama
 
W wyników przetargów na objęte II etapem rozbudowy PPNT prace inwestycyjne, udało się uzyskać pewne oszczędności. W związku z tym, w uzgodnieniu z PARP, RARR S.A. planuje  wybudować  w  pobliżu Inkubatora Technologicznego dwie dodatkowe hale pod działalność gospodarczą. 
 
Ekonomia społeczna, fundusz pożyczkowy, dotacje
 
Agencja zajęła się także ekonomią społeczną, której celem jest odnalezienie się na rynku pracy osobom niepełnosprawnym czy zagrożonym wykluczeniem. W ramach realizowanych programów RARR S.A. promowała i wsparła utworzenie 15 spółdzielni socjalnych.  
 
Na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, RARR S.A. otrzymała 2 mln zł kapitału i  od 1999 r. zarządzała Funduszem Pożyczkowym dla mikro i małych przedsiębiorstw  województwa  podkarpackiego. W 2010 r. Fundusz ten stał się własnością RARR S.A. W sumie w okresie od 1999 do maja 2013  r. udzielono 384 pożyczek na kwotę 26,8  mln zł. W  2012  r.  Agencja otrzymała wsparcie kapitałowe na utworzenie nowego funduszu pożyczkowego, skierowanego nie tylko do mikro i małych, ale również średnich przedsiębiorstw. 

RARR S.A. zrealizowała także wiele programów, dzięki którym setki osób otrzymały jednorazowe dotacje na działalność gospodarczą i mogły założyć własne firmy. Dla przykładu, w ramach programu Masz marzenia – bądź przedsiębiorcą powstało ponad 100 nowych podmiotów gospodarczych, a wartość umów z beneficjentami ostatecznymi wyniosła ponad 5 mln zł. W dwóch etapach projektu Być albo nie być… przedsiębiorcą ze wsparcia w formie jednorazowej dotacji w wysokości do 40 tys. zł skorzystały 124 osoby. Wartość umów podpisanych podczas realizacji projektu przekroczyła 6 mln zł.
Reklama
 
Prace projektowe
 
Efektem prac projektowych  zrealizowanych przez Centrum Projektowe „Miastoprojekt” są takie inwestycje jak budowa bądź rozbudowa przejść granicznych w Barwinku, Medyce, Krościenku i Wojtkowej; budowa m.in. niektórych bloków Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu i Szpitali Powiatowych w Mielcu i Sanoku oraz modernizacja Szpitala Miejskiego w Rzeszowie; budowa takich obiektów użyteczności publicznej jak m.in. budynki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie oraz hali widowiskowo-sportowej w Krośnie, jak również budowy kilku banków i szkół.
 
Perspektywy rozwoju RARR S.A.
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządza Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym „Aeropolis”. PPNT to w chwili obecnej jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w południowo-wschodniej Polsce. „Aeropolis” jest pierwszym branżowym parkiem, który ma podtrzymywać wieloletnie i głęboko zakorzenione w tym regionie tradycje przemysłu lotniczego. Ponadto ma za zadanie wspierać pozostałe strategiczne dla rozwoju województwa podkarpackiego branże: informatyka, biotechnologia, chemia i przemysł elektromaszynowy.
 
RARR S.A. jest partnerem Województwa Podkarpackiego przy realizacji projektu pn.: Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. Będzie to obiekt, w którym cyklicznie odbywać się będą wydarzenia wystawiennicze i targowe o randze krajowej i międzynarodowej. Centrum zostanie wybudowane do 2015 r. na terenie Strefy S1 PPNT w Jasionce. 
 
Agencja zamierza rozwijać ideę ekonomii społecznej poprzez zakładanie kolejnych spółdzielni socjalnych, z większym niż dotąd naciskiem na spółdzielnie tworzone z udziałem osób prawnych. Najbliższe lata to także okres związany z opracowaniem strategii rozwoju dla powiatów Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego.   
Reklama
 

Obecny Zarząd Regionalnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: Krzysztof Kłak  - Prezes Zarządu; Tomasz Wojnar  - Wiceprezes Zarządu;  Józef Twardowski - Wiceprezes Zarządu.  Wcześniej Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. kierowali: 1993-1994 Karol Wąsowicz; 1994-2008 Barbara Kuźniar-Jabłczyńska; 2008-2011 Waldemar Pijar.

RARR S.A. świętowała jubileusz 20-lecia w środę w Filharmonii Podkarpackiej.
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-02-08 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.