Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Zmiany w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych

A A A
Artykuł sponsorowany

Dodano: 09-08-2016

Zmiany w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych

W dniu 28 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 2 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) – zwanej dalej ustawą nowelizującą. Przedmiotem niniejszego artykułu jest krótka analiza najważniejszych zmian mających praktyczne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

Sposób wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Nowelizacja przewiduje trzyetapowy system weryfikacji podmiotowej wykonawcy. Weryfikacja wstępna odbywa się na podstawie oświadczeń wykonawców o tym, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu (art. 25a p.z.p.). Oświadczenia te składają wraz z ofertą wszyscy wykonawcy. Następnie już w trakcie trwającego postępowania wszyscy wykonawcy składają oświadczenia o uczestnictwie lub braku uczestnictwa w grupie kapitałowej (art. 24 ust. 11p.z.p.). Na trzecim etapie, po dokonaniu badania i oceny ofert zamawiający wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu jedyne wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza (art. 26 p.z.p.). Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie wykonawcom uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli wykonawca startuje w wielu postępowaniach, nie będzie musiał przygotowywać kompletu dokumentów do złożenia wraz ofertą- będzie składał jedynie oświadczenia wstępne. Dokumenty złoży zaś jedynie w tych postępowaniach, w których jego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza.

Reklama

Klauzula zatrudnienia.

W art. 29 ust. 3a p.z.p. ustawodawca wprowadza obowiązek stosowania tzw. klauzuli zatrudnienia przy zamówieniach na usługi i roboty budowlane (klauzula ta nie ma zastosowania w przypadku dostaw). Powodem wprowadzenia klauzuli dotyczącej konieczności zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę była chęć zapewnienia większej ochrony pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówień publicznych.Zgodnie z powołanym przepisem zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Ustawa wymaga od zamawiającego podania w SIWZ dwóch dodatkowych elementów, tj. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań a także oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia (art. 36 ust. 2 pkt 8a lit a i b).Klauzula zatrudnienia jest elementem opisu przedmiotu zamówienia, stąd wykonawca nie musi zatrudniać na podstawie umowy o pracę już w momencie składania oferty.

Zmiany umów.

Nowy art. 144 p.z.p. znacznie rozszerza możliwość dokonywania zmian w umowach o zamówienie publiczne. Nowością jest wprowadzenie do ustawy czterech przesłanek umożliwiających istotną zmianę umowy o zamówienie publiczne, wynikających wprost z zapisów ustawowych (zamawiający nie musi przewidywać ich w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu). Na uwagę zasługuje możliwość zmiany umowy przewidziana w art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. (jest odpowiednikiem uchylonego przepisu art. 67 ust. 1pkt 5 p.z.p. tj. ma umożliwiać zlecanie wykonania tzw. zamówień dodatkowych). Warunkami zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. jest łącznie spełnienie następujących przesłanek:

Reklama

-        konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć[1],

-        wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie[2] lub umowie ramowej.

Istotna dla wykonawców jest też możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144. ust. 1 pkt 6 p.z.p. jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Jest to przesłanka najbardziej liberalna z punktu widzenia zasady zakazu zmian umów o zamówienie publiczne. Pozwala ona na zmianę umowy po spełnieniu jedynie przesłanek wartościowych.

[1]  W dotychczasowym art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p. wymagano wykazania, że zamówienia dodatkowe są niezbędne ze względu na okoliczności, których obiektywnie nie dało się przewidzieć (nie miała znaczenia ocena dokonana z uwzględnieniem okoliczności dotyczących danego zamawiającego).

[2] Wartość wynagrodzenia wykonawcy.

Środki ochrony prawnej.

Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej dotyczą przede wszystkim rozszerzenia uprawnień wykonawców do wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej tzw. progów UE. Obok dotychczasowych możliwości składania odwołania na wybór trybów niekonkurencyjnych (negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę), określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenie oferty odwołującego wykonawcy będą mogli składać odwołania także na    opis przedmiotu zamówienia oraz wybór najkorzystniejszej oferty. 

Reklama

Zamówienia IN HOUSE.

Znowelizowane przepisy o zamówieniach publicznych pozwalają jednostkom samorządu terytorialnego na udzielanie zamówień własnym spółkom komunalnym w trybie zamówienia z wolnej ręki, bez konieczności przeprowadzania przetargu. Możliwość zastosowania trybu bezprzetargowego jest jednak obwarowana jest kilkoma przesłankami wskazanymi w art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zmianami w przepisach o Prawie Zamówień Publicznych zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z ekspertami ośrodkaEnterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Enterprise Europe Network
ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów
Tel/Fax: 17 852 49 75
e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl 
www.een.wsiz.pl
www.facebook.com/EENRzeszow

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-02-06 17:28
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.