Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Czy można zgłosić nabycie spadku po upływie 6 miesięcy i zachować zwolnienie z podatku?

A A A
Komentarz AXELO (radca prawny Łukasz Krawczyk)

Dodano: 08-11-2017

Czy można zgłosić nabycie spadku po upływie 6 miesięcy i zachować zwolnienie z podatku?

Sześciomiesięczny termin na zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym należy liczyć od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o tym, jakie konkretne rzeczy lub prawa przejął, a nie o samym spadku. Zastosowanie znajduje tu bowiem art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który przewiduje, że można zgłosić nabycie spadku po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, jeśli nabywca później dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych i zgłosi to naczelnikowi urzędu skarbowego.

Tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2827/15

Komentarz AXELO (radca prawny Łukasz Krawczyk)

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy dziecko odziedziczyło spadek po ojcu. W lutym 2013 r. sąd orzekł o nabyciu spadku przez dziecko z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (rodzajem ograniczenia odpowiedzialności za ewentualne długi spadku). W listopadzie 2013 r. matka, działając jako opiekun prawny dziecka, złożyła w jego imieniu we właściwym urzędzie skarbowym deklarację dla podatku od spadku (druk SD-Z2) wraz z informacją, iż deklaracja ta została złożona po upływie terminu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z uwagi na fakt, iż dziecko (jak również działająca w sprawie w jego imieniu matka) nie wiedziało, co w istocie wchodziło w skład spadku po zmarłym ojcu. Matka dziecka pozostawała bowiem w konflikcie zarówno ze zmarłym ojcem dziecka, jak i jego rodziną, co utrudniało ustalenie składu majątku spadkowego.

Reklama

Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, osoby należące do tzw. „zerowej” grupy podatkowej, tj. między innymi dziecko (zstępny) zmarłego, korzystają ze zwolnienia z podatku od przedmiotów i praw nabytych w ramach spadku, pod warunkiem jednak, iż w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku zgłoszą nabycie rzeczy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zgodnie z argumentacją matki spadkobiercy zawartą w zgłoszeniu, pierwszy składnik majątku po zmarłym ojcu dziecka (był to udział we współwłasności nieruchomości) został ujawniony dopiero w dniu odbycia rozprawy w sprawie zniesienia współwłasności majątku spadkowego, tj. w czerwcu 2013 r. Matka dziecka twierdziła, iż przed tą datą nie było możliwe ustalenie składników majątku spadku, w związku z czym powinien mieć zastosowanie wyjątek od wskazanej zasady, zgodnie z którym jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminu na zgłoszenie (co do zasady 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia od stwierdzenia nabycia spadku), zgłosi fakt nabycia tych rzeczy lub praw nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o ich nabycia oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu, może skorzystać ze zwolnienia.

Na zasadę ogólną powołały się organy skarbowe, stojąc na stanowisku, iż podatnik spóźnił się ze zgłoszeniem nabycia przedmiotów, w związku z czym nie może skorzystać ze zwolnienia 
i winien zapłacić podatek. Od Decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła matka spadkobiercy, działająca w jego imieniu. WSA przychylił się do argumentacji fiskusa, wskazując jednocześnie, iż w tej sprawie nie zachodziła okoliczność, kiedy to spadkobierca nie byłby w stanie zgłosić do urzędu skarbowego nabycia rzeczy przed upływem ustawowego, 6-miesięcznego terminu. W ocenie WSA możliwość powołania się przez podatnika na wskazany wyżej wyjątek od zasady powstaje tylko w sytuacji, kiedy podatnik nie miał wiedzy o prowadzonym postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku albo nie brał udziału w sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia (jest to alternatywny, sporządzany przed notariuszem, akt potwierdzający uprawnienie spadkobiercy do spadku).

Reklama

W wyniku wniesienia skargi kasacyjnej przez matkę spadkobiercy, sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA z kolei powołał się na wyrok z 11 stycznia 2017 r. (sygn. II FSK 3748/14), w którym NSA tłumaczył, iż okoliczność „dowiedzenia się o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych” odnosi się „nie tyle do wiedzy spadkobiercy o wydaniu orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku, a do momentu, w którym dowiedział się on o nabyciu konkretnych rzeczy lub praw w związku ze śmiercią spadkodawcy”. NSA przyznał rację skarżącej i zauważył, że w przedmiotowej sprawie w chwili wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku spadkobierca nie wiedział, co konkretnie odziedziczył.

W mojej ocenie, stanowisko NSA zasługuje na aprobatę. Wynika z niego jednoznacznie, iż NSA nie podziela wykładni organów skarbowych, która w sposób sztuczny zawęża możliwość zastosowania wyjątku od zasady, iż zgłoszenie nabycia przedmiotów w ramach spadku musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Idąc bowiem tropem argumentacji organów skarbowych należałoby uznać, iż chwila uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku to chwila, w której podatnik zna pełen skład majątku spadkowego, który mu przypadnie w ramach dziedziczenia i jest gotów w terminie 6 miesięcy złożyć stosowną deklarację we właściwym urzędzie. W wielu przypadkach tak w istocie jest, natomiast należy pamiętać, iż zdarzają się sytuacje wyjątkowe, w których niewiedza podatnika o składzie majątku spadkowego może wynikać choćby z konfliktów rodzinnych. Właśnie z myślą o takich sytuacjach do ustawy o podatku od spadków i darowizn został wprowadzony omawiany wyjątek, mający w ocenie NSA, którą podzielam, zastosowanie w omawianej sprawie.

Reklama

Nie sposób nie zgodzić się również z poglądem NSA, iż wyjątku, o którym mowa, pozwalającego podatnikowi na późniejsze złożenie deklaracji SD-Z2, nie można interpretować zawężająco.

Tym samym należy wskazać, iż omawiany wyrok NSA jest bardzo korzystny dla podatników i należy wyrazić nadzieję, że stanowisko takie przyjmie się również w praktyce urzędów skarbowych.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.

Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-01-26 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.