Reklama

Przedsiębiorca, powinien sam ocenić, czy jest w stanie wykonać umowę o zamówienie publiczne

A A A
Komentarz AXELO (Radca prawny Damian Chudzik)

Dodano: 14-03-2018

Przedsiębiorca, powinien sam ocenić, czy jest w stanie wykonać umowę o zamówienie publiczne

Przedsiębiorca, jako profesjonalista powinien sam ocenić, czy jest w stanie w terminie wykonać umowę o zamówienie publiczne, a jeśli zgadza się na jej zawarcie, to akceptuje jej warunki, w tym również te dotyczące kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt V Ca 707/17

Komentarz AXELO (Radca prawny Damian Chudzik)

W wyroku z dnia 6 lutego 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt V Ca 707/17, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, oddalił apelację wniesioną od wyroku Sądu I Instancji przez wykonawcę zamówienia publicznego, którego przedmiotem było opracowanie dokumentacji Studium programowo – przestrzennego wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku M. z uwzględnieniem możliwości odprowadzania wód opadowych w szczególności z terenów zurbanizowanych i planowanych do zurbanizowania na terenie należącym do zamawiającego.

W zaskarżonym wyroku, Sąd I instancji oddalił powództwo wykonawcy, który domagał się miarkowania kary umownej, jaką naliczył mu zamawiający, w związku z opóźnieniem w realizacji przedmiotu zamówienia przekraczającym 300 dni. Uzasadniając żądanie pozwu, powód jako przyczynę opóźnienia wskazał m.in. przedłużającą się procedurę przetargową,skutkującą powstaniem opóźnienia w podpisaniu umowy oraz narzucony przez zamawiającego krótki termin wykonania umowy.

Powyższa argumentacja wykonawcy nie spotkała się z aprobatą składów orzekających, które zgodnie uznały, że powód przystąpił do przetargu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych dobrowolnie i bez przymusu, świadomie podpisując umowę o krótkim – zważywszy na zakres prac – terminie realizacji. Zawierając umowę w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca wyraził zgodę na zawarte w jej treści postanowienia, w tym dotyczące ustanowienia kary umownej i jej wysokości, a składając uprzednio ofertę oświadczył, że zapoznał się z przedmiotem zamówienia i mógł się do jego realizacji dostatecznie przygotować. Z tych też względów nie zachodziły zdaniem Sądu I oraz II instancji przesłanki, które czyniłyby uzasadnionym roszczenie powoda.

Reklama

Komentowane orzeczenie, choć na gruncie przepisów prawa cywilnego, regulujących kwestie związane z miarkowaniem kary umownej, ze wszech miar słuszne i prawidłowe, dotyka w istocie głębszego problemu, przed którym nie rzadko stają wykonawcy ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego. Problem ten sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie o zasadność zawierania umowy w sprawie zamówienia publicznego, której termin realizacji, z uwagi na przedłużoną procedurę przetargową (czego zamawiający rozpisując postępowanie przetargowe nie wziął pod uwagę) upłynął już w momencie jej zawierania. Stosując rachunek ekonomiczny, tj. porównując wartość wynagrodzenia umownego z wartością ewentualnych kar umownych naliczonych przez zamawiającego z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy, wykonawcy niejednokrotnie podejmują decyzję o podpisaniu umowy, licząc na to, że zamawiający wydłuży termin jej realizacji lub też odstąpi od naliczania kar umownych za opóźnienie. Niestety, jak pokazuje doświadczenie życiowe, oczekiwania te nader często okazują być jedynie pobożnym życzeniem wykonawców, biorących udział w postępowaniach przetargowych.

Wykonawcy, zdają się bowiem zapominać, że zmiana terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest co do zasady wykluczona, chyba że we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający dopuścił możliwość wydłużenia terminu, podając okoliczności, których wystąpienie uprawnia strony umowy do zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku, tzn. w braku odpowiednich postanowień umownych dopuszczających możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, wykonawca będzie musiał udowodnić, że zmiana terminu, w okolicznościach konkretnej sprawy, nie nosi cech zmiany istotnej, wymienionych w treści przepisu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

Również odstąpienie przez zamawiającego od naliczania kar umownych, w przypadku nieprzedłużenia terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, napotyka na przeszkodę w postaci ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zaniechanie naliczenia przez zamawiającego kary umownej, w sytuacji ziszczenia się przesłanek warunkujących jej zastosowanie wobec konkretnego wykonawcy, mogłoby bowiem być uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co z kolei w praktyce wyklucza podjęcie przez zamawiającego decyzji o odstąpieniu od naliczania kar umownych zastrzeżonych w umowie zawartej     z wybranym w toku procedury przetargowej wykonawcą.

Opisane powyżej okoliczności, jak również treść ww. orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie powinny skłonić przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego do wnikliwej analizy SIWZ, zwłaszcza postanowień zawartych we wzorze umowy. W przypadku dostrzeżenia zagrożenia w wywiązaniu się z umowy w przewidzianym przez zmawiającego terminie, wskazanym jest podjęcie działań zmierzających do zmiany niekorzystnych postanowień umowy przez samego zamawiającego, jeszcze przed upływem terminu składania ofert, w przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych trybie.

Aby szczegółowo omówić poruszone zagadnienia, skontaktuj się z AXELO. www.axelo.pl

Informacje zawarte w niniejszym artykule/komentarzu mają charakter skrótowy i informacyjny. Informacje te nie powinny zastępować szczegółowej analizy poruszanych w nim zagadnień, jak również stanowić podstawy podejmowania decyzji biznesowych lub jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych.


 

KOMENTARZE

Sumuje się tylko wartość transakcji jednego rodzaju

Wskazanego w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku...

Sama faktura nie stanowi dowodu o rzeczywistym charakterze transakcji

Sama faktura nie stanowi dowodu o rzeczywistym charakterze transakcji. Natomiast o dobrej wierze podatnika można mówić dopiero po zaistnieniu obrotu gospodarczego...

Jednoosobowa spółka może rozliczyć wynagrodzenie prezesa

Według interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS pensja prezesa jest podatkowym kosztem. Dzieje się tak, ponieważ wyłączenie z podatkowych kosztów wydatków na rzecz udziałowców...

zobacz więcej
Reklama

Bez przykrych niespodzianek - transport w nowoczesnym łańcuchu dostaw

- Liczy się czas reakcji, zorganizowana sieć partnerska podwykonawców i logistyka, która pozwala na sprawny dojazd z dostawą wprost na linię produkcyjną...

Wirtualna jazda obwodnicą Łańcuta. Zobacz, co powstanie za dwa lata

Po roku od podpisania przez Budimex S.A. umowy na projekt i budowę obwodnicy Łańcuta, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła animowaną...

70 lat lotniska w Jasionce

Jasionka - wieś 14 kilometrów oddalona od Rzeszowa, która 70 lat temu rozpoczęła najważniejszą historię lotniczą na Podkarpaciu. To oczywiście data umowna, bo początki lotniska w Jasionce sięgają 1940 roku, kiedy to dla celów wojennych...

Reklama

Otwarcie mostu na Wisłoku w gminie Trzebownisko i feta z Brathankami

Nowy most na Wisłoku, który łączy Wólkę Podleśną z Łukawcem w maju został udostępniony dla ruchu. Znacznie skraca czas dotarcia do pracy zatrudnionym w...

Miasto chce sprzedać kamienicę przy ul. Piłsudskiego

Miasto nie ma pieniędzy na remont ponad stuletniej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 5, dlatego w poniedziałek, 29 kwietnia, Tadeusz Ferenc poinformował, że chce jej sprzedaży. Sytuacja nieco...

Półtorak, Zdanowska i prof. Orkisz w Komitecie Poparcia Krystyny Skowrońskiej

W poniedziałek Krystyna Skowrońska przedstawiła swój Komitet Poparcia przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Posłankę...

Szybciej z Rzeszowa do Łodzi. Nowa ekspresówka S74 coraz bliżej

W poniedziałek, 20 maja 2019, podpisano umowę na dokumentację dla 71 km odcinka drogi ekspresowej S74 z Opatowa w województwie świętokrzyskim do Niska w województwie...

TSLA EXPO Rzeszów 2019 - 3 dni dla motoryzacji, transportu i przemysłu!

Ponad 5 tysięcy zwiedzających i 100 wystawców, debaty z ekspertami oraz 70 spotkań brokerskich, z których 5 na 10 zakończyło się zawarciem międzynarodowego...

zobacz więcej

POLECANE

VIP Biznes&Styl Nr 62

VIP Biznes&Styl Nr 62
w numerze m.in.:

Jakub Kocój - Nie warto bać się lepszych od siebie Elżbieta Łukacijewska, Tomasz Poręba - 15 lat Polski w Unii Europejskiej Radosław Fedaczyński - Najważniejsze są zwierzęta 58. Muzyczny Festiwal w Łańcucie Żydzi z Podkarpacia - Grzech naszego zapomnienia Kongres i Targi TSLA EXPO 2019
Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2019-06-26 18:59
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2019-06-26
USD 3,7540 +0,44%
EUR 4,2642 +0,21%
CHF 3,8477 +0,44%
GBP 4,7573 -0,27%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1413,75 +0,10% [02:17]
 Ropa brent baryłka 65,13 -0,60% [02:17]
 Pallad uncja 1516,75 +0,19% [02:15]
 Platyna uncja 819,80 -0,06% [02:17]
 Srebro uncja 15,25 +0,07% [02:17]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Cegielniana 18c/3, 35-310 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.