Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Tadeusza Ferenca

A A A
Alina Bosak

Dodano: 16-04-2021

Dr hab. Jacek Strojny, szef ruchu Razem dla Rzeszowa, i Tadeusz Ferenc, były prezydent Rzeszowa. Fot. prz.edu.pl/Tadeusz Poźniak

Dr hab. Jacek Strojny, szef ruchu Razem dla Rzeszowa, i Tadeusz Ferenc, były prezydent Rzeszowa. Fot. prz.edu.pl/Tadeusz Poźniak

Przedstawiciele społeczni stowarzyszeń reprezentujący interesy mieszkańców Rzeszowa, skupieni wokół ruchu miejskiego Razem dla Rzeszowa, złożyli w poniedziałek, 12 kwietnia, zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezydenta miasta Tadeusza Ferenca i jego podwładnych, w tym dyrektor wydziału architektury w urzędzie Andrzeja Skotnickiego. Chodzi o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń budowalnych z naruszeniem prawa i przez to działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego. 
 
- Zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień przez prezydenta Rzeszowa Tadeusz Ferenca oraz jego podwładnych, w szczególności dyrektora Wydziału Architektury Andrzeja Skotnickiego, a związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń budowalnych z naruszeniem prawa i przez to działaniem na szkodę interesu publicznego i prywatnego, tj. przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego (kk) – poinformował w środę, 14 kwietnia, podczas konferencji prasowej Artur Polakiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Świadomy Obywatel, wchodzącego w skład ruchu miejskiego Razem dla Rzeszowa. – Zawiadamiamy o możliwości niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych tj. prezydenta Ferenca i jego podwładnych w zakresie prawidłowego gospodarowania mieniem Gminy Miasto Rzeszów poprzez nierealizowanie celów przejęcia terenów od Skarbu Państwa, niezabezpieczenie tych terenów planami zagospodarowania przestrzennego, nieskorzystanie przez Gminę Miasto Rzeszów z prawa pierwokupu terenów odzyskanych przez właścicieli prywatnych po uprzednim wywłaszczeniu, w wyniku czego tereny te wskutek zamieszań wskazanych funkcjonariuszy zwrócone zostały spadkobiercom, a następnie odsprzedane deweloperom, co było działaniem systemowym i z góry zaplanowanym, w wyniku czego Gmina Miasto Rzeszów poniosła szacunkową szkodę w kwocie około miliarda złotych. Jest to przestępstwo z artykułu 231 §1 kk oraz 296 §1 kk. Następnie, zawiadomienie dotyczy niedopełnienia obowiązku uchylenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, dla których sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczegółowych oraz ze względu na istniejące uwarunkowania, tj. przestępstwo z art. 231 §1 kk. Wskazujemy również na niewykonywanie uchwał rady miasta w kwestii opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przez to działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego tj. przestępstwo z art. 231 §1 kk.  
Reklama
 
Do zawiadomienia zostały dołączone materiały dowodowe – segregator z dokumentami, pendrive z analizami, opracowaniami i  dokumenty, które ruchowi udało się zgromadzić przez ostatnie miesiące. Podczas konferencji zarzuty co do polityki urbanistycznej miasta przedstawili przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń, które pomagały gromadzić dokumenty dla prokuratury.
 
Marcin Płodzień, od 13 lat mieszkaniec ul. Grabskiego: - Trzy lata temu na działki, które znajdują się bezpośrednio przy rzeszowskim zalewie wjechał ciężki sprzęt, koparki, spychacze, ciężarówki. Jako mieszkańcy ulicy Grabskiego nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje – co ma być budowane i na których działkach. W trybie dostępu do informacji publicznej udało nam się uzyskać z urzędu miasta informację, że deweloper zamierza wybudować siedem budynków w zabudowie bliźniaczej, ale potem zmienił plany i postanowił wybudować tylko trzy takie budynki oraz siedmiopiętrowy blok. Osoby prywatne, jak i wspólnoty mieszkaniowe, poprzez różne sztuczki dewelopera i działanie urzędników nie zostały uznane za strony postępowania w żadnym postępowaniu. Dla przykładu powiem, że kiedy w gminie Krasne, gdzie posiadam działkę, mój sąsiad chciał wybudować mały domek, byłem stroną postępowania na każdym etapie aż do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W Rzeszowie nie zostałem stroną postępowania przy siedmiu bliźniakach i siedmiopiętrowym bloku. Dlatego teraz tylko prokuratura może sprawdzić, czy doszło do naruszenia prawa w zasadniczej kwestii – czy urzędnicy mogli wydawać decyzje o warunkach zabudowy i podziałach nieruchomości, bo tylko z zapewnionym prawnym dojazdem i dostępem do drogi publicznej mogą być wydawane decyzje o warunkach zabudowy. W chwili obecnej w księgach wieczystych w sprawie dostępu do tej działki istnieje tylko zapis z 1959 roku o służebności przejazdu, przechodu i przegonu bydła, pasem o szerokości 2 m, a według przepisów musi to być 5 m. Prokuratora musi sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia prawa przez pracowników administracyjnych urzędu miasta. Nie może być tak, że interes dewelopera jest ważniejszy od interesu wszystkich mieszkańców.  Mowa o inwestycji oddalonej tylko 9 m od zalewu.
Reklama
 
Elżbieta Niedzielska reprezentuje Stowarzyszenie „Spacerówka”, które od czterech lat stara się zablokować zabudowę wzgórza na osiedlu Zalesie – dziewiętnastoma wysokimi budynkami wielorodzinnymi. -  To irracjonalne plany – uważają mieszkańcy tej okolicy, zdominowanej przez niską zabudowę szeregową. – Jesteśmy obecnie stroną w dziesięciu postępowaniach administracyjnych i skutecznie, zgodnie z literą prawa, walczymy z wydawanymi przez urząd miasta warunkami zabudowy. Do tej pory były już prezydent miasta wydał ich dwanaście. Dziewięć z nich zostało uchylonych: przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO), jedna przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Pozostałe trzy rozpatrywane są przez SKO. Wszystkie te „wuzetki” zawierają szereg błędów i naszym zdaniem nie powinny wyjść z ratusza. Naruszają m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o ochronie przyrody, zasadę dobrego sąsiedztwa, a także kodeks postępowania administracyjnego. Wydane z pominięciem interesu społecznego.
 
Zdaniem Stowarzyszenia obszar powyżej ulicy Spacerowej, przed wydaniem „wuzetki”, powinien zostać objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ przyjęte przez miasto studium jasno określa kierunek zagospodarowania dla tego terenu – jest to zieleń, zieleń urządzona i usługi w zieleni urządzonej. Miały to być tereny rekreacyjne dla mieszkańców Rzeszowa.
 
- Dziś dowiedziałam się w Wydziale Architektury UM, że pełniący obecnie funkcję prezydenta Marek Bajdak, 13 kwietnia zawiesił część postępowań administracyjnych dla tych terenów aż do czasu uchwalenia planu w oparciu o artykuł 62 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – poinformowała na konferencji prasowej Elżbieta Niedzielska, dodając, że mieszkańcy wydali już 30 tys. na wynajęcie prawników, którzy bronią ich praw, i mają żal do radnych miasta, którzy nic w tej sprawie od lat nie zrobili. 
Reklama
 
Na konferencji wystąpiła również Renata Leszczak, reprezentująca mieszkańców dzielnicy Śródmieście. – Niestety, aktualnie jest w realizacji w ścisłym centrum Rzeszowa, na terenie zalewowym inwestycja, która nie powinna w tym miejscu zaistnieć. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana wadliwie, co uzasadniam następująco: inwestycja obejmuje dwie wieże – z których wyższa obejmuje 162 m i 36 kondygnacji. Tymczasem teren, na którym realizowana jest inwestycja, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Rzeszowa z 4 lipca 2000 roku obejmuje zieleń urządzoną, dla której zgodnie z cytowanym studium, jak również przepisami szczegółowym i w świetle orzecznictwa sądowego winny być uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Całość doliny Wisłoka celowo nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy nie powinna więc ujrzeć światła dziennego, a jeżeli została wydana, to powinno zostać wstrzymane jej wykonanie do chwili uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Samo postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydano tę decyzję, jest obarczone szeregiem nieprawidłowości. Wymienię przynajmniej dwie istotne, tj. nieuzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków, które dla tego terenu stanowiącego obszar ekspozycji krajobrazu kulturowego, wgląd na stare miasto i jego otoczenie, jest naruszeniem prawa, jak również odstąpienie od wydania opinii nt. oddziaływania na środowisko. Na tych terenach doliny Wisłoka stanowi to również duże uchybienie, ponieważ ta inwestycja może doprowadzić do degradacji środowiska naturalnego tego terenu. Inwestycja jest realizowana na terenie zalewowym, na tzw. suchych polderach przeciwpowodziowych, które przez ostatnie lata chroniły miasto przed skutkami powodzi. A powodzie nawiedzały te okolicy. Zabetonowanie tych polderów stwarza realne zagrożenie powodziowe dla mieszkańców, zmienia stosunki wodne dla sąsiednich działek. Dolina Wisłoka to również naturalne korytarze przewietrzenia miasta. Zabetonowanie ich powoduje pogorszenie jakości powietrza, zwiększenie ilości smogu. Pojawia się też problem związany z komunikacją. Kiedy obiekty zostaną oddane do użytkowania – ponad 400 mieszkań, lokale usługowo-biurowe, handlowe – do zakorkowanej już dziś ulicy Szopena będzie się dodatkowo włączać tysiąc pojazdów. W decyzji o warunkach zabudowy miasto nie przewidziało żadnych rozwiązań komunikacyjnych w tej części, nie uzgodniło pod tym względem decyzji z Biurem Rozwoju Miasta Rzeszowa. W niedalekiej przyszłości czeka nas totalny paraliż komunikacyjny tej części miasta. 
Reklama
 
Temat doliny Wisłoka poruszył również Leszek Sztokman:  - W tej chwili na prawym brzegu Wisłoka ma powstać dziewiętnaście budynków w tym wysokościowce, w tym jeden 140-metrowy. Proszę sobie wyobrazić, ile mieszkańców będzie liczył prawy brzeg. Liczymy, że to oznacza 8 tysięcy mieszkańców. Kiedy to pomnożyć nawet przez najniższy współczynnik - 1,2 - otrzymamy ogromną liczbę dodatkowych samochodów, także dostawczych. A Podwisłocze zakorkowane jest już w tej chwili. Wyjazdu z Podwisłocza na Powstańców Warszawy i na Kopisto nie da się poszerzyć na czteropasmówkę. Uważam, że te „wuzetki” powinny być wstrzymane.  
 
Alina Ankes, reprezentująca Stowarzyszenie Mieszkańców Budziwój-Biała, na konferencji opowiedziała o sprzeciwie mieszkańców wobec tzw. Obwodnicy Południowej, która ma przebiegać przez teren ich osiedli. – Droga 6 km ma połączyć ul. Podkarpacką z ul. Sikorskiego, przechodząc przez osiedle Zwięczyca, przez Wisłok mostem przez Ptasią Wyspę. To środowisko cenne i ostatnie tereny rekreacyjne dla wszystkich mieszkańców.  Na trasie tej drogi jest do wycięcia 4,8 tysiąca drzew. To ogrom zniszczenia środowiska. Droga biegnie następnie wśród domów, w odległości 3 metrów. Ten odcinek drogi ma kosztować 450 mln zł. To wariant nieprzemyślany i niekorzystny dla nikogo. 5 lat trwa procedura usiłowania doprowadzenia do tej inwestycji. Pomimo starań, by zmienić wariant, nie udaje się. Miasto złożyło projekt o dofinansowania tej drogi do Krajowego Planu Odbudowy, argumentując, że doprowadzi to wyprowadzenie ruchu ze śródmieścia i będzie korzystne dla środowiska i klimatu. To nie jest inwestycja przyjazna dla środowiska – mówi Alina Ankes, przypominając, że strona społeczna proponowała przebieg alternatywny przez puste pola nad rzeką Strug. Byłoby to niekorzystne jedynie dlatego, że droga przebiegałaby wtedy koło domu byłego prezydenta. Ten przebieg nigdy nie został wzięty pod uwagę. A potem zaprojektowano tam szkołę. Czy to jest przypadek? Reasumując, pięć lat uczestniczymy w tej sprawie, włączyły się do tego organizacje ekologiczne, więc złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury.  
Reklama
 
Michał Wróbel wyjaśnił, że w zawiadomieniu do prokuratury znalazły się także dwa wnioski dotyczące nie poszczególnych inwestycji, ale ogółu miasta, płynące z przygotowanych przez społeczników analiz, a dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rozchodu gruntów, począwszy od 2002 roku. - Pierwszy zarzut, jaki stawiamy prezydentowi i który znalazł się w zawiadomieniu do prokuratury, tj. zarzut niewykonania uchwał, który najdobitniej widać na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i procedowania tego tematu przez prezydenta i przez radę miasta – mówi Michał Wróbel. – Jakość planów, które w tej chwili obowiązują, pozostawia wiele do życzenia – tylko niewielki odsetek to tereny planistycznie zabezpieczone pod zieleń i tereny budownictwa wielorodzinnego tak ekspansywnego ostatnio. Bazując na analizie rozchodu gruntów przygotowanej przez nas, widzimy, że sprzedaż bezprzetargowa działek, zamiana działek i różnorakie transakcje na korzyść branży deweloperskiej, dotyczą głównie terenów, co do których istnieje uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wobec których taki plan od lat już nie powstał. A więc inwestycje są „przepychane” z pomocą „wuzetek”. Zgodnie z artykułem 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeśli na podstawie przepisów odrębnych, bądź też ze względu na inne uwarunkowania istnieje konieczność uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani terenu miasta, „wuzetki” powinny być bezwzględnie i bezterminowo zawieszone. Załącznik nr 50 do Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowie stanowi wykaz takich terenów, wobec których takie plany powinny być uchwalone, jest to m.in. ciąg działek przy ul. Kwiatkowskiego i wzdłuż rzeki Wisłok. 
Reklama
 
- Wszyscy, którzy dziś mieli okazję wystąpić i zabrać głos, są zaangażowani w pracę na rzecz swojego środowiska, w którym żyją i mieszkają na co dzień, próbują na miarę swoich możliwości, kompetencji i wiedzy zmagać się z tą polityką -  mówi dr hab. Jacek Strojny, stojący na czele ruchu Razem dla Rzeszowa. – W dniach 8-9 marca br. mieliśmy spotkania, na których prezentowaliśmy przedstawicielom wszystkich opcji politycznych w radzie miasta podstawowe problemy. Osiem godzin debat zakończyło się przygotowaniem dokumentacji, która znalazła się teraz w zawiadomieniu do prokuratury. To, co złożyliśmy, jest mocno udokumentowane. Poddajemy to ocenie, nie wydajemy wyroków, mówimy o podejrzeniu, sądząc, że obraz, który przedstawiamy, układa się w pewną całość.  
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2021-12-03 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2021-12-03
USD 4,0653 +0,07%
EUR 4,5934 -0,15%
CHF 4,4165 +0,08%
GBP 5,4021 -0,17%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.