Reklama

RPO 2014-2020: na jakie cele pieniądze z nowej perspektywy finansowej

A A A
Jaromir Kwiatkowski

Dodano: 31-12-2013

RPO 2014-2020: na jakie cele pieniądze z nowej perspektywy finansowej
Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa (wersja z października 2013 r.), województwo podkarpackie otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ponad 2,1 mld euro, w tym ponad 1,5 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i prawie 600 mln w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 
Umowa Partnerstwa to kluczowy dla Polski dokument strategiczny na nową unijną perspektywę finansowania na lata 2014-2020. Od jego kształtu zależy, na jakie cele zostaną skierowane fundusze z UE w ramach trzech polityk unijnych w Polsce: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.
 
Główny cel i kierunki RPO 
 
- Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, celem regionalnych programów operacyjnych będzie zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych. Z uwagi na fakt, że nowe regionalne programy operacyjne będą dwufunduszowe (finansowanie będzie zarówno z EFRR, jak i EFS), nacisk będzie położony przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu, co znajduje odzwierciedlenie w programie przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego – informuje Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 
Obecnie przygotowywany nowy RPO dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie realizował – w ramach dziewięciu osi priorytetowych - dziesięć celów tematycznych określonych w Umowie Partnerstwa, a jego celem będzie „wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa”.
 
- W ślad za postępem prac nad dokumentami programowymi na szczeblu krajowym oraz ustalaniem całości pakietu legislacyjnego dla perspektywy finansowej 2014-2020, projekt programu będzie dostosowywany do wprowadzanych zmian i uzupełniany o stosowne zapisy. Możliwa jest także zmiana założonej konstrukcji programu – zapowiada T. Leyko.
 
Osie priorytetowe i cele tematyczne
 
W ramach projektu RPO województwa podkarpackiego osie priorytetowe i cele tematyczne przedstawiają się następująco:
  1. Oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – w jej ramach będą realizowane cele tematyczne nr 1:  Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, oraz nr 3: Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.
  2. Oś priorytetowa Cyfrowe Podkarpackie – tu będzie realizowany cel tematyczny nr 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  3. Oś priorytetowa Czysta energia – cel tematyczny nr 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
  4. Oś priorytetowa Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego – cele tematyczne nr 5:  Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz nr 6:  Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów. 
  5. Oś priorytetowa Infrastruktura komunikacyjna – cele tematyczne nr 4:  Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, oraz nr 7:  Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.
  6. Oś priorytetowa Regionalny rynek pracy – cel tematyczny nr 8: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników.
  7. Oś priorytetowa Integracja społeczna – cel tematyczny nr 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
  8. Oś priorytetowa Jakość edukacji i kompetencji w regionie – cel tematyczny nr 10: Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie.
  9. Oś priorytetowa Pomoc techniczna.
Podział pieniędzy w ramach RPO
 
Cele tematyczne w ramach osi priorytetowych nr 1-5 byłyby finansowane z EFRR, w ramach osi 6 i 9 – z EFS. Osie 7 i 8 byłyby dwufunduszowe, czyli finansowane zarówno z EFRR, jak i z EFS. 
 
Jeżeli chodzi o rozkład procentowy, to najwięcej pieniędzy – 21,2 proc. – poszłoby na finansowanie projektów w ramach osi Infrastruktura komunikacyjna. Kolejno, na osie Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (18,26 proc.),  Integracja społeczna (13,02 proc.), Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (11,87 proc.) i Regionalny rynek pracy (11,44 proc.).
 
Inteligentne specjalizacje

- W nowej koncepcji wdrażania funduszy, Komisja Europejska zwraca większą uwagę na zintegrowane interwencje ukierunkowane terytorialnie, wykorzystujące specjalizację regionalną, a także zaangażowanie naturalnych potencjałów rozwojowych (społecznych, gospodarczych, środowiskowych) – podkreśla rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego. - Jednym z warunków, których spełnienie będzie niezbędne do uruchomienia nowych programów, jest przygotowanie przez dany kraj lub region strategii „inteligentnej specjalizacji”, która wyznaczy priorytetowe obszary wsparcia ze środków europejskich.
 
Inteligentne specjalizacje regionu są rezultatem wyboru bazującego przede wszystkim na regionalnych atutach i zasobach endogenicznych (pochodzących z wewnątrz). W województwie podkarpackim wybrano dwie inteligentne specjalizacje wiodące: lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość życia, jak również jedną inteligentną specjalizację wspomagającą: informatyka i telekomunikacja.
 
Reklama
Wybór przemysłu lotniczego i kosmicznego jako inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego ma uzasadnienie w potencjale naukowo-badawczym i edukacyjnym regionu. Region charakteryzuje m.in. wysoko rozwinięty przemysł lotniczy, o długich tradycjach, z zaangażowanym kapitałem zagranicznym, jak również rozwinięte szkolnictwo wyższe, istotne dla rozwoju regionu kierunki badań i edukacji, głównie w Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim. Ogromny potencjał w tej dziedzinie posiada Dolina Lotnicza - unikatowy klaster high-tech, pełniący rolę klastra wiodącego nie tylko w południowo-wschodniej Polsce,  ale również w Europie. Obecnie na Podkarpaciu koncentruje się około 90 proc. krajowej produkcji przemysłu lotniczego. Dolina Lotnicza poprzez swoje działania dąży do dynamicznego rozwoju regionu, zwiększenia liczby miejsc pracy oraz poprawy warunków życia mieszkańców. 
 
Wybór jakości życia jako drugiej inteligentnej specjalizacji znajduje uzasadnienie w zasobach wewnętrznych regionu. O ile inteligentna specjalizacja lotnictwo i kosmonautyka dotyczy głównie kilku największych miast województwa podkarpackiego, to specjalizacja jakość życia z założenia ma służyć inteligentnemu rozwojowi całego województwa, w tym szczególnie środowiska wiejskiego i małych miejscowości.
 
Natomiast  informatyka i telekomunikacja została uznana za inteligentną specjalizację wspomagającą. Ma to duże znaczenie dla rozwoju regionu, ponieważ pozwoli organizacyjnie i finansowo wspierać  sektory wysokich technologii.
 
Różnice między „starym” a „nowym” RPO

RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 będzie, jak już wspomnieliśmy, programem dwufunduszowym, tj. współfinansowanym z EFRR i EFS. Dotychczas w regionie wdrażane były odrębnie RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane odpowiednio z EFRR i EFS. 
 
Nowością jest także koncepcja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), czyli wiązki projektów realizujących ideę koncentracji tematycznej, ukierunkowanej na rozwiązanie określonego, specyficznego dla danego obszaru problemu społeczno-gospodarczego. Zgodnie z koncepcją przedstawioną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ZIT-y powinny być realizowane przede wszystkim przez miasta wojewódzkie, pod warunkiem opracowania programu ZIT oraz zawiązania porozumienia jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład miejskiego obszaru funkcjonalnego. W większym stopniu niż dotychczas regiony będą rozliczane z efektywności wydatkowania pieniędzy, rozumianej jako osiąganie pożądanych rezultatów, w mniejszym stopniu z szybkości i sprawności wydatkowania funduszy.
 
Nowym elementem perspektywy finansowej 2014-2020 będzie również sprowadzenie certyfikacji wydatków do poziomu Instytucji Zarządzającej danym RPO, co da możliwość bezpośredniego certyfikowania wydatków do Komisji Europejskiej.
 
Kto będzie mógł skorzystać z nowego RPO
 
Z uwagi na dwufunduszowy charakter RPO, katalog potencjalnych beneficjentów jest bardzo szeroki. O pieniądze będą mogli ubiegać się dotychczasowi beneficjenci RPO na lata 2007-2013, jak również ci, którzy aplikowali o fundusze w ramach regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 
Są to m.in.: jednostki badawczo-rozwojowe; parki naukowo-technologiczne; szkoły wyższe; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; inkubatory przedsiębiorczości; klastry; instytucje otoczenia biznesu; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; organizacje pozarządowe; jednostki administracji rządowej w województwie podkarpackim; publiczne zakłady opieki zdrowotnej; podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej; osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne Kościołów i związków wyznaniowych; instytucje kultury; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; TBS; spółki wodne i ich związki; jednostki OSP; parki narodowe i krajobrazowe; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; partnerzy społeczni i gospodarczy; podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową; przedsiębiorstwa społeczne; Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej; podmioty zatrudnienia socjalnego; Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz/lub okręgowe inspektoraty Służby Więziennej; ochotnicze hufce pracy; podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej.
 
Instytucje odpowiedzialne za realizację nowego RPO
 
Rolę Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020 będzie pełnił Zarząd Województwa Podkarpackiego. Instytucja Zarządzająca jest odpowiedzialna za przygotowanie RPO oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli programu. Ponadto zostaną jej powierzone zadania związane z certyfikacją wydatków do Komisji Europejskiej, przy jednoczesnym rozdzieleniu zadań zarządczo-kontrolnych od certyfikacji.
 
Z uwagi na objęcie zakresem nowego programu regionalnego działań współfinansowanych z EFS, konieczne będzie zaangażowanie we wdrażanie RPO na lata 2014-2020 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Instytucja ta pełniła funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 
Jednocześnie, w związku z realizacją w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020 działań w formule ZIT, konieczne będzie przekazanie części zadań związanych z ich wdrażaniem do związków ZIT (udział w wyborze projektów). 

KOMENTARZE

Reklama

Motoryzacja wyhamowuje. Pracownicy odsyłani do domów

Koronawirus uderza w kolejne gałęzie gospodarki...

Budowlany rynek pracy - zmiany prawa. Bezpłatne szkolenie na EXPO DOM

"Zatrudnienie cudzoziemców i delegowanie pracowników do krajów UE i EOG w branży budowlanej – wyzwania w roku 2020" – to tytuł bezpłatnego szkolenia, które...

Na Podkarpaciu 12 osób zakażonych koronawirusem i 2 tys. na kwarantannie

W środę rano Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego potwierdziła nowy, 12 już przypadek zakażenia koronawirusem na...

Kiedy otworzą drogę pod wiaduktem na Batorego?

W połowie lutego rozpoczyna się ostatni etap rozbiórki wiaduktu przy ul. Batorego, który zgodnie z zapewnieniami PKP PLK zakończy się na tegorocznych wakacjach. Wtedy inwestycję przejmie miasto i do...

Reklama

Od piątku jeździmy obwodnicą Sanoka. Teraz w Bieszczady jest szybciej

Kierowcy, jadący w Bieszczady, mogą już ominąć Sanok obwodnicą. Inwestycja powstała z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Dla obwodnicy Sanoka co...

W szpitalu w Łańcucie zmarł pacjent zarażony koronawirusem

W poniedziałek wieczorem Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego przekazała wiadomość o śmierci 67 – letniego mężczyzny zarażonego koronawirusem...

Oczyszczalnia Czajka, Szlachetna Paczka i inne kryzysy na XX Kongresie Public Relations

O tym - jak nadwyrężony został wizerunek Szlachetne Paczki, jak walczono o wizerunek Warszawy po awarii Oczyszczalni Czajka...

Znajdź wymarzoną pracę na Europejskich Targach Pracy w Jasionce!

Oferty pracy dla programistów, mechaników lotniczych, operatorów maszyn CNC i tyle samo propozycji staży oraz praktyk z atrakcyjnymi pakietami szkoleniowymi. Do tego...

Pierwsi podróżni w tunelu pod torami w Rzeszowie

Na stacji Rzeszów Główny trwa budowa podziemnego tunelu, który zastąpi kultową kładkę nad torami i podobnie jak jego „poprzedniczka” połączy dworzec kolejowy i centrum miasta z os. 1000-lecia...

zobacz więcej

POLECANE

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2020-03-31 12:10
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2020-03-31
USD 4,1466 +1,30%
EUR 4,5523 +0,28%
CHF 4,3001 +0,38%
GBP 5,1052 +0,70%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1615,40 -1,70% [12:16]
 Ropa brent baryłka 27,30 +3,10% [12:16]
 Pallad uncja 2205,75 +0,29% [12:15]
 Platyna uncja 721,75 -0,64% [12:15]
 Srebro uncja 14,13 -0,56% [12:16]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.