Reklama
Reklama

Jak zgodnie z prawem wykonywać roboty budowlane, w tym remonty i termomodernizacje?

A A A
mgr inż. arch. Tomasz Orłowski

Dodano: 17-12-2014

Jak zgodnie z prawem wykonywać roboty budowlane, w tym remonty i termomodernizacje?
GALERIA ZDJĘĆ
Pomimo już 20 lat obowiązywania w obecnym brzmieniu Ustawy Prawo Budowlane, wielu inwestorów i wykonawców z niewiedzy lub z premedytacji nie stosuje jej zapisów w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Zazwyczaj nie zdają sobie jednak sprawy z konsekwencji nie przestrzegania prawa – konsekwencji ekonomicznych dla inwestora, gdy trzeba rozebrać samowolnie wykonany obiekt, a w ostateczności nawet konsekwencji karnych dla wykonawcy. 
 
Roboty budowlane to w rozumieniu ustawy budowa nowych obiektów, a także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektów istniejących, oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby ją uzyskać inwestor musi przejść niełatwą drogę od uzyskania, gdy nie mam planu miejscowego, decyzji o warunkach zabudowy (dla nowych obiektów, nadbudowy i rozbudowy istniejących budynków), poprzez zlecenie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie wymaganych uzgodnień. 
Reklama
 
Od tej reguły ustawodawca, w celu uproszczenia procedur, wprowadził jednak wiele odstępstw. Pozwolenia na budowę nie wymagają m.in. następujące obiekty i roboty budowlane:
 
1. Budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2.
2. Budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji.
3. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie.
4. Budowa tymczasowych obiektów budowlanych (na 120 dni).
5. Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2
6. Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
7. Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
8. Budowa ogrodzeń i obiektów małej architektury.
9. Remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
10. Docieplenie budynków o wysokości do 12 m.
11. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.
12. Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
13. Przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych.
14. Instalowanie krat na obiektach budowlanych.
 
Większość z ww. wymienionych robót wymaga zawiadomienia przez inwestora właściwego starostwa powiatowego w formie tzw. zgłoszenia. Nie wymagają go roboty wymienione wyżej w punktach nr 7) – ale wymaga uzgodnienia ZUD, 8) – z wyjątkiem ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i obiektów małej architektury w miejscach publicznych oraz 14) – z wyjątkiem krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Reklama
 
ZGŁOSZENIE KROK PO KROKU
 
W zgłoszeniu inwestor określa rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia – minimum 30 dni od dnia zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki (nie musi ich wykonywać uprawniony projektant), a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W większości przypadków roboty wystarczy opisać we wniosku zgłoszenia wraz z informacją, że będą wykonywane metodą gospodarczą, a zdobycie wszystkich dokumentów oraz wypełnienie wniosku zajmuje inwestorowi 2-3 godziny. 
Druki zgłoszenia oraz oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością dostępne są zwykle na stronach internetowych wydziału architektury starostwa. W przypadku obiektów pozostających we współwłasności konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
Do zgłoszenia należy też dołączyć zwykle wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz mapę zasadniczą do celów informacyjnych, na której oznacza się budynek lub działkę objętą zgłoszeniem. Mapy dostępne są w wydziale geodezji starostwa, a ich koszt zwykle nie przekracza 50 zł. 
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia starostwo nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w formie decyzji. Roboty można wykonywać jeżeli w terminie 30 dni od zgłoszenia starostwo nie przysłało inwestorowi sprzeciwu w formie decyzji. W przeciwieństwie do robót objętych pozwoleniem na budowę, te na zgłoszenie mogą być wykonywane bez nadzoru uprawnionych osób, to znaczy bez kierownika robót i inspektora nadzoru.
Reklama
 
SAMOWOLA I JEJ KONSEKWENCJE
 
W przypadku, gdy inwestor lub wykonawca przystąpią do wykonywania robót budowlanych bez uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na budowę lub przed upłynięciem 30 dni od złożenia wniosku zgłoszenia, mamy do czynienia z samowolą budowlaną. Obowiązujące przepisy traktują samowolę budowlaną jako negatywne zjawisko wymagające działań naprawczo–represyjnych.
 
Instytucją prowadzącą sprawy samowoli są Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego. Z zasady są one zobowiązane nakazać rozbiórkę takiego obiektu, jego części lub robót budowlanych. Jednakże kolejne nowelizacje prawa budowlanego zmniejszyły restrykcyjność powyższej reguły przez wprowadzenie możliwości legalizacji samowolnie zrealizowanego obiektu budowlanego lub jego części. Jest ona możliwa tylko w przypadku zgodności samowoli z obowiązującymi przepisami, w tym z decyzją o warunkach zabudowy oraz wiąże się z koniecznością zapłaty przez inwestora tzw. opłaty legalizacyjnej. Dla domu jednorodzinnego wynosi ona obecnie 50 tys. zł, a dla robót wymagających zgłoszenia 2,5 tys. zł lub 5 tys. zł. Skutkiem nie uiszczenia opłaty w terminie jest nakaz rozbiórki obiektu.
Procedura naprawcza może trwać nawet pół roku (często trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, wykonać ekspertyzę techniczną oraz projekt budowlany z wszystkimi uzgodnieniami), a w tym czasie nie wolno wykonywać w obiekcie żadnych robót budowlanych ani go użytkować. 
 
Niezależnie od opisanej powyżej procedury administracyjnej na podstawie art. 90 prawa budowlanego sprawca samowoli budowlanej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2. Przywołany przepis statuuje przestępstwo określane mianem „samowoli budowlanej”, a odpowiedzialność karna z tytułu jego popełnienia kształtuje się na zasadach ogólnych w trybie kodeksu postępowania karnego. Tym samym, o ustaleniu konkretnego sprawcy oraz o karze decydować będzie sąd powszechny w trybie postępowania karnego. W interesie każdego wykonawcy i inwestora jest więc niewykonywanie robót budowlanych bez wymaganych prawem formalności.
Reklama
Jak opisałem wyżej stosowanie w praktyce budowlanej zapisów prawa budowlanego, szczególnie w przypadku robót na zgłoszenie, wymaga niewielkiego wysiłku, a mimo to, niewielu inwestorów i wykonawców, zwłaszcza przy niedużych remontach czy termomodernizacji, dopełnia wszelkich potrzebnych formalności.
Zgłoszenia przez osoby „życzliwe” do nadzoru budowlanego wszelkich działań budowlanych w dzisiejszych czasach są bardzo częste. Pominięcie formalnego etapu przygotowania inwestycji może być ryzykowne i kosztowne dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Czy więc warto go pomijać?
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.