Reklama
REKLAMA
Automatycznie wyświetlimy artykuł za 10 sekund
Przejdź do artykułu
Reklama
Reklama

Tomografia komputerowa serca i naczyń ,,ANGIO-KT" supernowoczesne badanie

A A A
Artykuł sponsorowany

Dodano: 24-06-2016

Fot. Tadeusz Poźniak

Fot. Tadeusz Poźniak

Nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych jest badaniem mogącym u niektórych pacjentów zastąpić inwazyjną koronarografię. Nie wymaga ono najczęściej nakłuwania tętnicy i pobytu w szpitalu. Wykonanie badania razem z przygotowaniem pacjenta trwa około jednej godziny, a wynik badania z reguły może być przekazany pacjentowi w ciągu kilku godzin. Dodatkowo w czasie badania możliwe jest uzyskanie informacji dotyczących funkcji lewej komory oraz morfologii zastawek wewnątrzsercowych.

Klasyczna tomografia komputerowa umożliwia precyzyjne „zajrzenie” do wnętrza ciała dzięki komputerowej obróbce danych uzyskiwanych w czasie prześwietlania za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Obrazy mają formę przekrojów w wybranych płaszczyznach lub rekonstrukcji trójwymiarowej. Obrazy mogą być statyczne lub w postaci filmu.
 
Tomografia komputerowa ma wiele odmian. W kardiologii używa się tomografów spiralnych (spiralny ruch głowic rentgenowskich – lepsza jakość obrazu), wielorzędowych (im więcej rzędów, tym mniej czasu potrzeba aby wykonać badanie). Kluczowa cecha sprzętu to rozdzielczość obrazu – im większa, tym dokładniejsza ocena małych struktur.
Reklama
 
Wykonanie badania serca wymaga wstrzymania oddechu na 10-35 sekund oraz wolnej, miarowej czynności serca, ponieważ im szybciej bije serce i im więcej ruchów klatki piersiowej tym więcej zakłóceń obrazu. Obecnie testowane są aparaty posiadające kilkaset rzędów detektorów, umożliwiające wykonanie badania w czasie pojedynczego skurczu serca, co eliminuje większość zniekształceń obrazu. W Polsce dostępne są aparaty 128 rzędowe.
 
Dokładna ocena serca i naczyń (tętnice, żyły) wymaga zastosowania dożylnego kontrastu naczyniowego, który przepływa przez żyły, serce i tętnice (KT angio). Kontrast pochłania silnie promieniowanie rentgenowskie, dlatego jest dobrze widoczny. Tomografia komputerowa serca i naczyń składa się więc z badania przed i po podaniu kontrastu.
 
Tomografia komputerowa umożliwia ocenę budowy naczyń i serca, funkcji komór serca i zastawek. Tomografia komputerowa wykorzystywana jest do diagnostyki choroby wieńcowej – przesiewowo ocenia się stopień uwapnienia tętnic wieńcowych (calcium score, CS), który jeśli jest bardzo niski w zasadzie wyklucza obecność istotnych zwężeń. Zastosowanie kontrastowego badania naczyniowego umożliwia dokładniejszą ocenę tętnic, która jednak przy zastosowaniu aparatów 64-rzędowych nadal nie dorównuje inwazyjnej koronarografii. 

Czasami tomografia komputerowa przeszacowuje zwężenia tętnic wieńcowych, a zdarza się również znaczne niedoszacowanie. Tomografia komputerowa ma jednak pewną przewagę nad koronarografią inwazyjną, a mianowicie można w niej także ocenić ścianę tętnicy i struktury otaczające.
 
Tomografia komputerowa służy także do diagnostyki niektórych wad wrodzonych serca i naczyń u dorosłych, nowotworów serca, chorób osierdzia. Tomografia komputerowa jest kluczowym badaniem w zatorowości płucnej, tętniakach aorty. Pozwala na ocenę wskazań do operacji, jak i ocenę warunków technicznych i dokładnego zaplanowania zabiegu. Do wykonania zabiegu ablacji migotania przedsionków bardzo ważna jest znajomość przestrzennej budowy lewego przedsionka serca i uchodzących do niego żył
Reklama
 
Tomografia komputerowa serca - przygotowanie do planowego badania:

Ponieważ kontrast może wywoływać nudności i wymioty, dlatego na badanie należy zgłosić się na czczo. Ważna jest współpraca ze strony chorego – w czasie badania należy pozostawać w bezruchu, należy także wstrzymać oddech zgodnie z instrukcją technika. Tomografia komputerowa serca wymaga czasami zwolnienia lub wyrównania jego pracy za pomocą leków. Bardzo ważne jest odpowiednie nawodnienie przed i po badaniu. Przed badaniem kontrastowym zwykle odstawia się na 2-3dni metforminę (lek stosowany w cukrzycy).
 
U kogo nieinwazyjna ocena tętnic wieńcowych może zastąpić tradycyjną koronarografię
 
Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych może być badaniem przydatnym u pacjentów z umiarkowanym i małym prawdopodobieństwem rozpoznania choroby wieńcowej. Badanie to wykonywane jest również w przypadku, gdy inne nieinwazyjne metody (np.test wysiłkowy czy badanie izotopowe) nie pozwoliły na jednoznaczne wykluczenie choroby wieńcowej, lub wyniki tych badań były niejednoznaczne. Badanie to wykonuje się również u pacjentów po operacji wszycia pomostów aortalno-wieńcowych w celu oceny ich funkcjonowania. Może ono również służyć do diagnostyki pacjentów kwalifikowanych do leczenia operacyjnego (np.: wymiany zastawki wewnątrzsercowej), u których wymagana jest ocena tętnic wieńcowych.
 
Do pacjentów, u których nie powinno się wykonywać tego badania, należą chorzy ze świeżym zawałem serca oraz ostrym zespołem wieńcowym. U tych chorych badaniem zalecanym jest tradycyjna koronarografia.
 
Każdorazowo dokumentacja pacjenta jest weryfikowana przez lekarza dobrze znającego możliwości i ograniczenia tomografii. Wszelkie wątpliwości omawiane są z pacjentem.
Reklama

Przydatność kliniczna oraz interpretacja wyników
 
Badanie tomografii komputerowej (CS) serca - Calcium Score ( "wskaźnik uwapnienia") służy ocenie stopnia występowania uwapnionych zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych serca. Jest to podstawowe badanie tętnic wieńcowych.
 
Metoda pomiaru CS ma podobną czułość i swoistość jak inne metody wykorzystywane w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca (takie jak test wysiłkowy czy stress-ECHO). Jednakże w odróżnieniu od innych metod, na jej wyniki nie mają wpływu takie ograniczenia, jak niezdolność do wykonania przez badanego wysiłku, stosowane przez niego leki, nieprawidłowości w EKG uniemożliwiające interpretację badania czy zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego. W 2006 r. po raz pierwszy Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association, AHA) podało sposoby interpretacji wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych.
 
Wynik ujemny (CS=0) świadczy o:

· wyjątkowo małym prawdopodobieństwie obecności blaszek miażdżycowych, w tym blaszek niestabilnych;
· wyjątkowo małym prawdopodobieństwie zwężenia światła naczynia wieńcowego;
· wyjątkowo małym prawdopodobieństwie zdarzenia wieńcowego (0,1% rocznie) w okresie najbliższych 5 lat;

Wynik dodatni (CS>0)

· potwierdza obecność blaszek miażdżycowych w naczyniach wieńcowych

· im większa wartość CS, tym większe nasilenie miażdżycy;

· wartość CS koreluje z łączną ilością blaszek miażdżycowych, ale nasilenie miażdżycy jest niedoszacowane;

· wysoka wartość CS (>100 w skali Agatstona) odpowiada wysokiemu ryzyku zdarzenia wieńcowego (2% rocznie w przeciągu najbliższych 5 lat);

· decyzje dotyczące dalszej diagnostyki (test wysiłkowy, koronarografia) nie mogą być podejmowane jedynie na podstawie wyniku CS, z uwagi na słabą korelację ze stopniem zwężenia naczynia wieńcowego u danego pacjenta, lecz powinny opierać się na ocenie dotychczasowego przebiegu choroby i innych konwencjonalnych kryteriach klinicznych.
 
Aktualny stan wiedzy pozwala na stwierdzenie, że metoda CS jest przydatna w wykrywaniu osób bez objawów klinicznych choroby wieńcowej, lecz o wysokim ryzyku przyszłych zdarzeń wieńcowych i wdrożeniu u tej grupy chorych odpowiednich działań profilaktycznych. Metoda charakteryzuje się dużą wartością predykcyjną wyniku ujemnego (bliska 100%), pozwalającą uznać CS za metodę umożliwiającą wykluczenie choroby wieńcowej.
Reklama

Według polskich ekspertów, CS=0, u pacjentów bez objawów choroby niedokrwiennej serca wskazuje na małe ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. U osób z objawami sugerującymi chorobę wieńcową CS=0 pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć obecność istotnych zwężeń tętnic wieńcowych.
 
Wskazania do wykonania CS

I klasa wskazań

· osoby poniżej 65 roku życia z nietypowymi objawami klinicznymi, u których do tej pory nie rozpoznano choroby wieńcowej;

· osoby poniżej 65 roku życia z niejednoznacznym wynikiem testu wysiłkowego;

· badanie ze wskazań nagłych u mężczyzn poniżej 50 roku życia i kobiet poniżej 60 roku życia z bólami zamostkowymi i prawidłowym lub niediagnostycznym zapisem EKG.

II klasa wskazań


· badania przesiewowe osób z średnim ryzykiem wieńcowym
· badania wspomagające w kwalifikacji do rozpoczęcia lub modyfikacji leczenia zaburzeń lipidowych u osób bez rozpoznania choroby wieńcowej.
 
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny jako pierwsza placówka na Podkarpaciu rozpoczął wykonywanie tego typu badań i dalszym ciągu je kontynuuje.
 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Szpitalu Specjalistyczny im. Św. Rodziny
Rudna Mała 600
36-060 Głogów Młp.
tel. 17 8 666 700, 503 193 800
www.klinika-rzeszow.pl
 
 
Reklama
Reklama
Reklama
zobacz więcej

POLECANE

RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.