REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

A A A
REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO 'WIELKA GALA VIP - 10. URODZINY"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą „WIELKA GALA VIP - 10. URODZINY” zwany w dalszej części „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest SAGIER SP. Z O.O. ul. Cegielniana 18c/3, 35-310 Rzeszów, dalej SAGIER.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach imprezy WIELKA GALA VIP w Filharmonii Podkarpackiej przy ul. Szopena 30 w Rzeszowie w dniu 17 listopada 2018 r. 
4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, a jego wynik nie zależy od przypadku, dlatego też niniejszy Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540).
 
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie promocyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, uczestniczące w WIELKIEJ GALI VIP i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Goście WIELKIEJ GALI VIP otrzymywać będą zgłoszenie konkursowe, które po wypełnieniu będą wrzucać do specjalnie przygotowanej urny. Zgłoszenie konkursowe może być zastąpione imienną wizytówką firmową pod warunkiem, iż zawiera ona minimum te same dane osobowe co wymagane na zgłoszeniu konkursowym.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk zgłoszenia przez osoby uczestniczące w Konkursie; brak danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail), brak podpisu potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz brak możliwości odczytania danych spowoduje, iż zgłoszenie takie będzie uznane za nieważne i nie będzie brane pod uwagę przy wyłanianiu uczestników konkursu. Nie jest wymagane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisem, w sytuacji wrzucenia imiennej wizytówki zamiast zgłoszenia konkursowego. Wrzucenie imiennej wizytówki traktowane jest automatycznie jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Konkurs polegał będzie na wyłonieniu spośród zgłoszonych osób uczestniczących w imprezie kandydata, który po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na jedno z pytań konkursowych, otrzyma jedną z nagród rzeczowych ufundowanych przez Sponsorów. 
5. Nieudzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe lub udzielenie odpowiedzi błędnej powoduje utratę szansy na zdobycie nagrody i do walki o nagrodę przystępuje kolejny wyłoniony spośród zgłoszonych uczestnik konkursu. 
6. Każdy z uczestników może wrzucić do przygotowanej urny jedną wizytówkę lub jedno zgłoszenie konkursowe. 
 
§ 3. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Każdy uczestnik konkursu, wrzucając do urny wypełnione zgłoszenie konkursowe lub wizytówkę, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz przez SPONSORÓW WIELKIEJ GALI VIP fundujących nagrody w konkursie na potrzeby organizacji konkursu oraz marketingu bezpośredniego, związanego z przesyłaniem informacji i materiałów promocyjnych SAGIER i SPONSORÓW WIELKIEJ GALI VIP fundujących nagrody w konkursie.
2. SAGIER oraz SPONSORZY WIELKIEJ GALI VIP fundujący nagrody w konkursie informują, że wskazane przez uczestników konkursu dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”). 
3. Uczestnik konkursu posiada prawo: 
a) dostępu do treści swoich danych, 
b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, 
c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, 
e) przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa, 
f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
4. Administratorem danych osobowych jest SAGIER SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Cegielnianej 18c/3, 35-310 Rzeszów  e-mail: dariusz.chyla@sagier.pl 
5. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konkursu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Konkursie. 
6. Administrator będzie od Uczestników konkursu pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 
7. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem SAGIER oraz SPONSORÓW WIELKIEJ GALI VIP fundujących nagrody w konkursie oraz współpracowników Administratora świadczących usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Uczestnika oraz dostawców usług Administratora. 
8. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO; 
9. Administrator danych będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody. 
11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.biznesistyl.pl/regulaminwielkagalavip i w siedzibie SAGIER, ul. Cegielniana 18c/3, 35-310 Rzeszów.
2. SAGIER nie będzie ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy dane osób biorących udział w konkursie będą przetwarzane przez SPONSORÓW w innym celu lub przekazane stronom trzecim niezgodnie z prawem.
3. SAGIER i SPONSORZY nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu wad oraz uszkodzeń czy awarii przedmiotów stanowiących nagrody w konkursie, gdy te ulegną uszkodzeniu lub awarii podczas ich transportu lub użytkowania. W takich sytuacjach zdobywca nagrody na własną rękę i koszt dochodzi ich naprawy.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy SAGIER, jak również członkowie ich rodzin. 
5. SAGIER nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w konkursie wynikający z winy leżącej po stronie uczestnika. SAGIER nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z udziałem uczestnika w konkursie. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez SAGIER uznane.
6. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
8. Spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby SAGIER.
 
SAGIER SP. Z O.O. 
ul. Cegielniana 18c/3
35-310 Rzeszów

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-03-23 18:58
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Money.pl - Kliknij po więcej
Surowce - notowania online
Nazwa Jednostka Wartość [USD] Zmiana Ostatnia zmiana
 Złoto uncja 1731,30 +0,00% [21:59]
 Ropa brent baryłka 64,38 +0,00% [21:58]
 Pallad uncja 2680,00 +0,00% [21:57]
 Platyna uncja 1191,10 +0,00% [21:59]
 Srebro uncja 25,11 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl
RZESZÓW WEATHER
Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.