ZUZMAK i Partnerzy

prawo

Nie takie prawo straszne

Dzialy: BIZNES

O Kancelarii:
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Zuzmak i Partnerzy Sp. p. działa na rynku usług prawniczych od 2004 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, a jej ideą przewodnią jest zapewnienie Klientom biznesowym szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej. Klientami Kancelarii są także organy administracji, podmioty publicznoprawne, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i fundacje oraz osoby fizyczne. Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie procesowe i bogatą wiedzę praktyczną.

O blogu:
Większość kojarzy prawo ze skomplikowaną materią oraz zagmatwanym gąszczem przepisów, który jest "nie do przejścia" dla przeciętnego człowieka. A przecież to przepisy są dla ludzi, a nie odwrotnie. Wystarczy przyjrzeć się im bliżej, by przekonać się, że nie takie prawo straszne jak go malują. W tym blogu postaramy się je dla Państwa trochę przybliżyć.

Skorzystaj z przywilejów "zerowej grupy podatkowej"

A A A

Dodano: 04-03-2013

Nabywając spadek lub otrzymując darowiznę spadkobierca czy też obdarowany nie zawsze jest świadomy związanych z tym konsekwencji podatkowych. W przypadku najbliższych członków rodziny, a więc tzw. „zerowej grupy podatkowej”  jest to o tyle istotne, że po spełnieniu określonych warunków możemy całkowicie zwolnić się z obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn. Nie zawsze jest to oczywiste dla podatnika, czego następstwem jest upływ zakreślonych prawem terminów oraz opodatkowanie nabytej własności.
 
Co do zasady obowiązek podatkowy od spadku powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Natomiast przy nabyciu własności w drodze darowizny z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Podstawę opodatkowania, czyli kwotę od której podatek zostanie naliczony, stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czyli czysta wartość, ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego). 
 
Podatek od spadków i darowizn płatny jest po przekroczeniu określonych kwotowo progów czystej wartości spadku lub darowizny, które wiążą się z grupą podatkową. Pierwszy z nich to przekroczenie kwoty w wysokości 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej, drugi próg to przekroczenie kwoty 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, a trzeci przekroczenie kwoty 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. 
 
Istnieją trzy grupy ściśle przypisane do danego progu określającego wartość majątku, który nabywamy. 
 
Do I grupy podatkowej zalicza się najbliższą rodzinę, a więc małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 
 
Do II grupy podatkowej zalicza się dalszą rodzinę, a mianowicie dzieci rodzeństwa, bracia i siostry rodziców, dzieci i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych dzieci.  
 
Natomiast do III grupy podatkowej zakwalifikowani zostali szeroko rozumiani „inni nabywcy” czyli każdy kto dostaje spadek lub darowiznę poza osobami zaliczanymi do I i II grupy podatkowej. 
 
Sposób obliczania podatku przedstawia czytelna tabela umieszczona w przepisie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według skal określonych w ustawie. I tak na przykład dziedzicząc po rodzicach spadek, którego  czysta wartość wynosi 11 000,00 zł, podatnik będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 308,30 zł + 5% nadwyżki ponad kwotę w wysokości  10 278,00 zł, co daje 308,30 zł + (5% x 722,00 zł) = 308,30 zł + 36,10 zł = 344,40 zł. Bazując na powyższym przykładzie, przynależąc do zerowej grupy podatkowej i dokonując zgłoszenia w terminie, podatnik będzie całkowicie zwolniony z płacenia podatku w wysokości 344,40 zł.
 
Tak zwana „zerowa grupa podatkowa” jest to stosunkowo nowa ulga podatkowa wprowadzona na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U.  Nr 222, poz. 1629). Dodany do ustawy o podatku od spadków i darowizn art. 4a, w którym wprowadzono najszersze zwolnienie podatkowe, dotyczy nieodpłatnego nabycia rzeczy i praw majątkowych przez członków najbliższej rodziny, tj. małżonków, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, prawnuków, rodzeństwo, pasierbów, ojczyma, macochę. Zestawiając pierwszą i zerową grupę należy zauważyć, że w grupie zerowej nie znaleźli się zięciowie, synowe oraz teściowie wymienieni w I grupie podatkowej. Także otrzymując darowiznę od rodziców na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej z żoną lub mężem, jeden z małżonków czyli zięć lub synowa będzie zobowiązany do zapłacenia podatku zgodnie ze skalą określoną dla I grupy podatkowej.
 
Reklama
Jak już wspomniano sama przynależność do tzw. zerowej grupy podatkowej nie zwalania automatycznie z powstałego obowiązku podatkowego. Podatnik musi spełnić określone warunki. Jednym z nich jest zgłoszenie nabytego majątku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku darowizny oraz polecenia darowizny środków pieniężnych gdy wartości majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie przekracza kwotę 9 637,00 zł zł nie jest możliwe przekazanie obdarowanemu tych środków „z ręki do ręki”.  Podatnik musi udokumentować przed organem podatkowym otrzymanie darowizny lub wykonanie polecenia darowizny środków pieniężnych w postaci przedstawienia dowodu przekazania środków na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez SKOK lub dowodu przekazania środków przekazem pocztowym. Musi istnieć fizyczny dowód przepływu pieniędzy między darczyńcą a obdarowanym.
 
Termin do złożenia zgłoszenia oblicza się w miesiącach i kończy się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Czyli jeżeli obowiązek podatkowy powstanie 15 stycznia, termin na zgłoszenie kończy się z dniem 15 lipca. Jeśli podatnik dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie 6 - miesięcznego terminu do ich zgłoszenia, zwolnienie następuje tylko wówczas gdy podatnik dokona zgłoszenia nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, a co więcej uprawdopodobni, że później dowiedział się o nabyciu spadku albo darowizny.
 
Chcąc skorzystać z ulgi należy dokonać zgłoszenia na formularzu SD-Z2, dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/formularze. Formularz w wersji interaktywnej można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów, systemu e-Deklaracje na stronie internetowej http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze
 
W pewnych przypadkach, aby skorzystać z ulgi podatkowej nie jest koniczne nawet zgłoszenie do urzędu skarbowego. Takiego obowiązku nie ma w dwóch sytuacjach. Po pierwsze nie składa zawiadomienia ten kto nabędzie majątek łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat. Okres pięcioletni obejmuje okres poprzedzający rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Aby być zwolnionym od dokonania zgłoszenia majątek nabyty w ciągu ostatnich 5 lat doliczony do wartości spadku lub darowizny nie może przekroczyć kwoty w wysokości 9 637,00 zł. Drugi przypadek to nabycie darowizny na podstawie umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, ponieważ zawiadomienia dokonuje w tym przypadku notariusz, jako płatnik podatku.
 
W razie niespełnienia jakiegokolwiek warunku określonego w art. 4a  ustawy o podatku od spadków i darowizn, poza przypadkiem zwolnienia z obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego, nieodpłatne nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczących nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
 
Warto dbać zatem o własne interesy i skorzystać z przysługującej ulgi podatkowej. 
 
Agnieszka Fabińska

KOMENTARZE

OSTATNIE WPISY NA TYM BLOGU

POLECANE

Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.