ZUZMAK i Partnerzy

prawo

Nie takie prawo straszne

Dzialy: BIZNES

O Kancelarii:
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Zuzmak i Partnerzy Sp. p. działa na rynku usług prawniczych od 2004 roku. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, a jej ideą przewodnią jest zapewnienie Klientom biznesowym szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej. Klientami Kancelarii są także organy administracji, podmioty publicznoprawne, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia i fundacje oraz osoby fizyczne. Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie procesowe i bogatą wiedzę praktyczną.

O blogu:
Większość kojarzy prawo ze skomplikowaną materią oraz zagmatwanym gąszczem przepisów, który jest "nie do przejścia" dla przeciętnego człowieka. A przecież to przepisy są dla ludzi, a nie odwrotnie. Wystarczy przyjrzeć się im bliżej, by przekonać się, że nie takie prawo straszne jak go malują. W tym blogu postaramy się je dla Państwa trochę przybliżyć.

Nieudany urlop i co dalej ?

A A A

Dodano: 19-08-2013

Często zdarza się, że klienci biur podróży w hotelu, w którym mieli spędzić zaplanowany urlop, zastają warunki zgoła odmienne od określonych w umowie i ofercie biura podróży. W takiej sytuacji klientowi biura podróży przysługuje względem biura podróży szereg roszczeń.

Po pierwsze, klient może w takim przypadku złożyć reklamację do biura podróży jako organizatora turystyki. Jeżeli już w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi ( rezydenta) oraz organizatora turystyki (biuro podróży), w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Przy tym, nie należy utożsamiać tego zawiadomienia z formalną reklamacją. Niedozwolone są postanowienia umowy nakazujące klientowi złożenie pisemnej reklamacji już w trakcie trwania wycieczki.

Prawo złożenia reklamacji imprezy turystycznej przysługuje klientowi biura podróży względem biura podróży jako organizatora turystyki w razie nienależytego wykonania lub niewykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, przez co rozumie się niedotrzymanie zobowiązań przewidzianych w umowie w szczególności dotyczących zakwaterowania, wyżywienia czy programu zwiedzania.

Dla oszacowania wysokości strat pomocna będzie Tabela Frankfurcka znajdująca się na stronie Urzędu Konkurencji i Konsumentów (http://www.konsument.gov.pl/files/t_frankfurcka.pdf). Sama reklamacja powinna wskazywać uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określać żądanie względem biura podróży. Na wypadek kwestionowania naszych roszczeń przez biuro podróży należy będąc jeszcze w hotelu zgromadzić dowody na potwierdzenie warunków panujących na wycieczce poprzez nakręcenie filmu , wykonanie fotografii oraz zapewnienie obecności świadków mogących potwierdzić te okoliczności. Dowody te mogą nie tylko posłużyć nam w postępowaniu reklamacyjnym, ale przede wszystkim w ewentualnym postępowaniu sądowym przeciwko biuru podróży. Dla celów dowodowych zaleca się przesłanie reklamacji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Na złożenie reklamacji klient biura podróży ma 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej i tyle samo dni ma biuro podróży na pisemne ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. Jeżeli biuro podróży nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznało ono reklamację za uzasadnioną.

Istnieją okoliczności wyłączające odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, które w sposób wyczerpujący zostały wymienione w art. 11a ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych ( t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223 poz. 2268). Do tych okoliczności zalicza się działania lub zaniechania samego klienta ( np. spóźnienie się klienta na samolot), działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć ( np. zamieszki ) oraz siłę wyższą ( np. klęskę żywiołową czy złe warunki atmosferyczne). Umowa o świadczenie usług turystycznych nie może przewidywać innych poza wyżej wymienionymi okoliczności wyłączających odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej. Jeśli klient złoży reklamację, obowiązkiem organizatora imprezy turystycznej powołującego się na wyłączenie swojej odpowiedzialności, jest wykazanie zajścia jednej z wyżej wymienionych okoliczności.

Żądania z jakimi może wystąpić niezadowolony klient biura podróży obejmują żądanie obniżenia ceny imprezy turystycznej, odstąpienie od umowy o świadczenie usług turystycznych oraz żądanie naprawienia szkody powstałej z powodu niemożności wykonania tzw. świadczenia zastępczego. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, gdy organizator imprezy turystycznej za zgodą klienta z powodu niewykonania przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonuje w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze .Gdy jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej (np. zamiast hotelu trzygwiazdkowego klient zostanie zakwaterowany w dwugwiazdkowym), to wtedy klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny. Jeśli organizator sam nie odda nadpłaty, to klient może złożyć reklamację i domagać się obniżki ceny. Z kolei, gdy gdy organizator imprezy turystycznej nie wykonuje świadczenia zastępczego (np. w zamian wycieczki objętej programem nie oferuje żadnego innego świadczenia), klientowi przysługuje żądanie naprawienia powstałej szkody, czyli w praktyce obniżenia ceny za wyjazd o wartość niewykonanego świadczenia.

Bez względu na to, czy organizator imprezy turystycznej oferuje świadczenie zastępcze, klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług turystycznych bez płacenia kary umownej ani innych dodatkowych kosztów, a organizator imprezy jest obowiązany na swój koszt zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. Jeśli organizator nie dopełniłby powyższego obowiązku, to klient, który powróciłby z wycieczki na własny koszt, mógłby żądać od organizatora imprezy zwrotu kosztów podróży powrotnej.

W przypadku niewywiązania się przez organizatora imprezy turystycznej z obowiązków wynikających z umowy, klient będzie mógł domagać się od organizatora wycieczki odszkodowania pod warunkiem wykazania poniesionej szkody. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w uchwale z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. III CZP 79/10: „oprócz roszczeń za szkody majątkowe klienci organizatorów mogą się też domagać zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę (tzw. szkodę niemajątkową).”

Reasumując, w razie gdyby warunki wycieczki nie odpowiadały warunkom określonym w zawartej umowie o świadczenie usług turystycznych, klient nie powinien załamywać rąk. W takim przypadku klientowi przysługuje prawo wystąpienia z reklamacją do biura podróży będącego organizatorem tej imprezy turystycznej, z którego to prawa warto skorzystać. W razie nieuwzględnienia reklamacji, klient może wystąpić jeszcze na drogę sądową w celu dochodzenia swoich roszczeń.

Sylwia Lubelczyk

KOMENTARZE

OSTATNIE WPISY NA TYM BLOGU

POLECANE

Reklama

NASI PARTNERZY

zamknij

Szanowny Czytelniku !

Zanim klikniesz „Zgadzam się” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Zgadzam się” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Zaufanych Partnerów Grupy SAGIER Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody, kliknij „Nie teraz”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją całkowicie, przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych Zaufanych Partnerów. Zaufani Partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi Grupa SAGIER współpracuje.
Podmioty z Grupy SAGIER w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzają Twoje dane we własnych celach marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony, wspólny interes podmiotów Grupy SAGIER. Przetwarzanie takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w Twojej przeglądarce, podmioty z Grupy SAGIER będą również instalować na Twoich urządzeniach pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.

Administrator danych osobowych

Administratorami Twoich danych są podmioty z Grupy SAGIER czyli podmioty z grupy kapitałowej SAGIER, w której skład wchodzą Sagier Sp. z o.o. ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz Podmioty Zależne. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy, w tym klienci.
PODMIOTY ZALEŻNE:
http://www.biznesistyl.pl/
http://poradnikbudowlany.eu/
http://modnieizdrowo.pl/
http://www.sagier.pl/
Jeżeli wyrazisz zgodę, o którą wyżej prosimy, administratorami Twoich danych osobowych będą także nasi Zaufani Partnerzy. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie na stronie naszej polityki prywatności i tam też zmodyfikować lub cofnąć swoje zgody.

Podstawa i cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
• 1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
• 2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług (np. jeśli interesujesz się motoryzacją i oglądasz artykuły w biznesistyl.pl lub na innych stronach internetowych, to możemy Ci wyświetlić reklamę dotyczącą artykułu w serwisie biznesistyl.pl/automoto. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.
• 3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np. produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług. Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym momencie.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Przekazywanie danych

Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym, agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.

Cookies

Na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty z Grupy SAGIER oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Pod tym linkiem znajdziesz także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas, inne podmioty z Grupy SAGIER i Zaufanych Partnerów:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pod tym adresem znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych i Twoich uprawnień.